ZÁMOK - SRDCE HLOHOVCA
ZNOVUZRODENIE

(nejde o obyčajnú rekonštrukciu)


Hlohovecký zámok - jeseň 2001

Hlohovecký zámok

        Po zložitom a dlhotrvajúcom snažení sa AZS stalo vlastníkom chátrajúcej, zdevastovanej, neužívateľnej budovy, hrdo nazývanej ZÁMOK. Cieľom ústretového prístupu voči AZS zo strany zúčastnených úradov (MÚ Hlohovec, OÚ Hlohovec i KÚ Trnava) je zastavenie ďalšieho rozpadávania zámku a jeho rekonštrukcia.
        AZS však rekonštrukciu chápe iba ako "vedľajší produkt" pri sústave činností, ktorých cieľom má byť celková zmena života obyvateľov Hlohovca i celého priľahlého regiónu.


HLOHOVECKÝ ZÁMOK
prístupový orientačný plán

Ciele rekonštrukcie z pohľadu AZS

        Chceme, aby zámok po, ale už aj počas rekonštrukcie v čo najväčšej miere slúžil verejnosti. Na príklade postupného znovuoživovania zámku v Hlohovci chceme ukázať možnosti zaangažovania verejnosti do uskutočňovania spoločných cieľov, budovania pocitu spolupatričnosti, patriotizmu a hrdosti na svoje dielo.
        Zámok sa musí stať toho všetkého jasným symbolom.

Využitie zámku


Náklady na rekonštrukciu zámku

        Odhadované náklady na rekonštrukciu zámku sa predpokladajú na niekoľko sto miliónov korún.

Prostriedky na rekonštrukciu

        Získavame ich prakticky z celého sveta - využívame všetky druhy finančných zdrojov od jednotlivých darcov a sponzorov až po najzložitejšie granty, oslovujeme predovšetkým šľachtické dvory a rodiny, ale i dobrodincov a  priaznivcov zo širokej verejnosti.


Interiér zámku - dobová snímka
 


Nádvorie zámku

 

Ako nám môžete pomôcť

        Budeme vďační za každú Vašu pomoc.
        Ak sa rozhodnete venovať nám finančnú čiastku, môžete ju poukázať priamo na náš účet. V prípade potreby s nami môžete  uzavrieť  darovaciu, resp. sponzorskú zmluvu.
        Môžete však prispieť i nefinančne - poskytnutím potrebnej práce alebo materiálu na rekonštrukciu, ako aj šírením informácie o nás a našich cieľoch.

Peňažný účet AZS (ČSOB Bratislava)
            SKK: 584 792 813 / 7500
            EUR: 484 127 963 / 7500

Aristokratické združenie Slovenska
            AZS je medzinárodná stavovská organizácia združujúca ľudí s cieľom obnoviť na Slovensku šľachtický stav. Zmyslom je celková obroda spoločnosti, prinavrátenie a znovuoživenie pojmov ako česť, úcta, dobro a múdrosť.

Kniežací Dvor AZS
        AZS je zastrešené vlastným suverénnym Kniežacím Dvorom,  najvyššou  šľachtickou inštanciou na Slovensku.

Najvyšší predstaviteľ AZS
        Hlavou AZS i Hlavou Kniežacieho Dvora AZS je Jeho Výsosť Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc.

Kontakty AZS


Tento dokument vznikol za podpory Nadácie pre podporu občianskych aktivít
v rámci programu PHARE - rozvoj občianskej spoločnosti.

Poznámka: Projekt "Znovuzrodenie" bol predčasne ukončený v decembri 2003 v dôsledku odstúpenia nového vedenia mesta Hlohovec od "Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ...", uzavretej s AZS v roku 2002.


(c) AZS 2002, 2004