Stanovy Aristokratického združenia Slovenska
Novela z 1.10.2002

OBSAH:  
Preambula
Hlava 1. Názov a sídlo združenia
Hlava 2. Ciele Aristokratického združenia Slovenska
Hlava 3. Členstvo v
AZS
Hlava 4. Práva a povinnosti členov AZS
Hlava 5. Členské príspevky a poplatky
Hlava 6. Ukončenie členstva a podmienky vystúpenia z členstva
Hlava 7. Organizačná štruktúra AZS
                Organizačno-výkonné sekcie a centrá AZS

                Kniežací Dvor AZS
Hlava 8. Orgány AZS
Hlava 9. Kancelária AZS
Hlava 10. Vyznamenania a rády
Hlava 11. Zásady hospodárenia AZS
Hlava 12. Zánik AZS
Príloha Stanov AZS Slávnostný sľub

PREAMBULA

            Slovensko je jedinou európskou krajinou, kde úplne absentuje aristokracia ako spoločenská vrstva, ktorá je z historického hľadiska jedinečným symbolom, tvorcom a nositeľom duševných a materiálnych hodnôt, vedeckého pokroku, ako i etických a morálnych zásad.
            Predchádzajúci režim sa snažil aristokraciu zlikvidovať, a to nielen fyzicky, ale aj morálne, tým, že ju postavil na okraj spoločnosti ako jej úhlavných nepriateľov.
            Súčasný životný štýl (trhové hospodárstvo, ženúce sa za materiálnymi statkami bez duševných ideálov, lákajúce na povrchný a zdanlivo pohodlný konzumný spôsob života) prináša so sebou duševnú ľahostajnosť a morálny úpadok. Dochádza k strate takých duševných hodnôt, akými sú:
- dôstojnosť, česť, hrdosť, šľachetnosť, veľkorysosť, statočnosť, dobro, múdrosť,
- zdvorilosť, ohľaduplnosť, slušnosť, súcit, empatia, emočná inteligencia,
- vypúšťanie uplatňovania tradícií v každodennom rodinnom i spoločenskom živote.

            Pozorujeme zdegradovanie hodnôt týchto tradícií prakticky na nulu, napriek tomu, že práve oni sú tmelom plnohodnotného rodinného a spoločenského života ako aj podnetom pre uplatňovanie vysokých morálnych zásad, zdedených po našich predkoch.
           
Na úkor tradícií sa uprednostňuje povrchný až malomeštiacky spôsob života, okamžité výhody, pôžitky a pohodlie, spôsobujúce duševné zakrnievanie a stratu vedomia spoločenskej spolupatričnosti, čo nakoniec prechádza až do nevšímavosti, nezdvorilosti, bezohľadnosti, hrubosti, agresivity, arogancie, neochoty, extrémnej ziskuchtivosti, až zločinnosti.

            Takéto negatívne tendencie boli v minulosti brzdené a eliminované silným vplyvom cirkví a náboženskej výchovy. Nastolením totalitného systému a vnucovaním komunistickej ideológie bol pozitívny vplyv cirkví na mravnosť a morálku národa prakticky zničený. Došlo k úpadku základných spoločenských, medziľudských a rodinných vzťahov. Vychovali sa nové generácie, ktorým boli predchádzajúce duševné hodnotové kritériá a tradície cudzie.

            Až po páde totality sa ukázala skutočná hĺbka úpadku základných duševných hodnotových kritérií. Samotný návrat činnosti cirkví a náboženskej výchovy nestačí naprávať tieto deformácie. Protiklady medzi príťažlivým konzumným spôsobom života a tradičnými morálnymi princípmi nútia človeka hľadať rôzne úniky. Vznikajú rôzne ostro subjektívne sekty a spoločenstvá, ktoré psychologickým pôsobením zdanlivo poskytujú osobné uspokojenie. V skutočnosti však dochádza k ešte hlbšiemu vnútornému rozvratu človeka, k rozpadu rodinných a spoločenských vzťahov, k prehlbujúcemu sa odmietaniu dodržiavania zdedených tradícií, k neschopnosti a neochote navrátiť sa k tradičným ľudským, morálnym a osobným hodnotám našich predkov.

            Snaha cirkví po obrode duševného života svojím pozitívnym vplyvom naráža na skutočnosť, že ľudia nemajú vnútornú motiváciu túto obrodu prijať za svoju. Bežný život nevytvára pre takúto motiváciu ani podmienky.
            Predpokladom obrody myslenia spoločnosti je zmena v myslení jednotlivca - človeka. Na to, aby proces takejto zmeny vôbec začal, musí človek dostať príťažlivý a žiadúci vzor, ktorý ho uchváti, presvedčí a nadchne, ktorý je všeobecne platný a objektívny.
            Vytvoriť od základov takýto vzor je nereálne, nie je to ani potrebné. Takýto vzor už existuje od ranných dejín ľudstva, kedy sa začala vytvárať spoločenská vrstva s najvyššími morálnymi a mravnými kritériami, s najvyššími duševnými hodnotami a najvyššími spoločenskými kvalitami - aristokracia.

            Pojem aristokracie je dnes u bežného človeka synonymom niečoho najušľachtilejšieho. Preto aristokracia môže plniť funkciu motivačného vzoru v procese duševnej obrody. Každý človek musí začať u seba, ale vzor musí pochádzať z najvyšších miest. Aristokracia je dnes jedinou silou, ktorej sú vysoké morálne a duševné hodnoty ako aj ušľachtilé hodnotové kritériá vlastné a ktorá je súčasne symbolom tradícií. To všetko ju predurčuje k tomu, aby sa v spolupráci s cirkvou stala nositeľom a šíriteľom obrodeneckého hnutia, ktoré v moderných podmienkach dokáže vniesť do života ušľachtilé hodnotové kritériá, a tým ho morálne i duševne pozdvihnúť tak u jednotlivých ľudí, ich rodín, ako aj celej spoločnosti.

            Aristokratické združenie Slovenska vzniklo na to, aby združilo žijúcich potomkov šľachty, ako i ľudí s výnimočnými charakterovými vlastnosťami, ktorí spoločnými silami budú presadzovať tieto vytýčené ciele.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 1.
Názov a sídlo združenia

Združenie má názov: Aristokratické združenie Slovenska (AZS).
Sídlom združenia je Bratislava, Novosvetská 12, PSČ 811 06.

Hlava 2.
Ciele Aristokratického združenia Slovenska

            Poslaním modernej aristokracie je vytvárať a uplatňovať vysoké morálne, etické a kultúrne kritériá pre dôstojný život ľudí.

            Základnou ideou AZS je obnova aristokracie a z toho vyplývajúci rozvoj osobnosti človeka na aristokratickom základe, s predpokladom jeho lepšieho uplatnenia a sebarealizácie v modernej spoločnosti. Z tohto hľadiska je AZS zamerané na maximálny cieľavedomý všestranný rozvoj osobnosti, spoločenskej obratnosti, rast všeobecného rozhľadu a vzdelanosti, rozličných špeciálnych schopností, talentu, záujmov, remeselnej zručnosti, rozvíjanie všetkých pozitívnych vlastností každého jednotlivca a ich zakorenenie v človeku tak, aby sa prejavovali nielen v rámci normálneho bežného života, ale najmä v extrémnych životných situáciách. AZS pritom kladie hlavný dôraz na:

            S ohľadom na historicky danú symbolickú predstavu aristokracie ako nositeľky tradičných najvyšších hodnôt, je práve obrodenie aristokratickej spoločenskej vrstvy ako hybnej sily, schopnej uskutočniť tento proces, optimálnou formou realizácie tejto idey. Spoločenská vrstva, ktorá sa v rámci AZS vytvorí, svojím vplyvom prispeje k pozitívnym zmenám a duševnej obrode súčasnej spoločnosti.
            Dosiahnutý
spoločenský vzostup členov AZS im umožní účinnejšie pozitívne vplývať na spoločnosť okolo seba, čo je zmyslom AZS.


Na realizovanie týchto zámerov je potrebné:
1. oživenie aristokracie ako stavovskej spoločenskej vrstvy,
2. vytvorenie pevného legislatívneho základu pre jej existenciu a verejný prejav,
3. vytváranie podmienok pre jej rozvoj a plné uplatnenie v spoločnosti.

ad 1.
Oživenie, obnovenie a rozšírenie obrodeneckej vrstvy aristokracie

            Oživenie aristokracie sa bude uskutočňovať:

- potvrdením - na základe preukázanej príslušnosti k rodovej šľachte,
- obnovením - na základe preukázanej prerušenej genealogickej príslušnosti k rodovej šľachte,
- nobilitáciou - menovaním nešľachtica do šľachtického stavu.
- povýšením - priznaním hierarchicky vyššieho šľachtického stupňa,

            Člen AZS, ktorý splní podmienky na obnovu alebo potvrdenie či priznanie šľachtického titulu, stáva sa po slávnostnej ceremónii šľachticom, so všetkými privilégiami, ktoré mu z tohto titulu prináležia.

            Každý člen AZS, ktorému bol obnovený, potvrdený, resp. udelený šľachtický titul, bude zaradený do šľachtického stavu Kniežacieho Dvora AZS. K tomu je potrebné predložiť Kniežací dekrét o obnove alebo potvrdení jeho šľachtického titulu, resp. o nobilitácii, vydaný Hlavou Kniežacieho Dvora AZS, ako aj príslušné genealogické doklady.

            Na základe toho bude vykonaný zápis do Šľachtického registra AZS, ktorý bude verejne publikovaný.

            Šľachtický register AZS je vedený podľa medzinárodného šľachtického kódexu. Zápis v Šľachtickom registri je jediným podkladom pre potvrdzovanie oprávnenosti používania šľachtického titulu v zmysle §8 Zákona č. 30/40 Sl. z. zo dňa 13.2.1940 a jeho zmien v zmysle Nariadenia SNR č. 16/44 Sb. nar. SNR zo dňa 14.9.1944, §3 ods. 1.

ad 2.
Vytvorenie pevného legislatívneho základu pre existenciu a verejný prejav aristokracie

ad 3.
Vytváranie podmienok pre rozvoj aristokracie a jej plné uplatnenie v spoločnosti
Oblasť spoločenkých vzťahov:

Oblasť individuálneho rozvoja:

Hlava 3.
Členstvo v AZS

Členstvo v AZS je dobrovoľné. Podľa práv a povinností voči AZS sa rozlišuje:

Podrobnú špecifikáciu členskej štruktúry stanovuje Prijímací protokol AZS.


DOBROVOĽNÍCTVO
        Dobrovoľníkom AZS môže byť každý, kto chce nezištne pomáhať pri dosahovaní cieľov AZS, pričom nechce byť viazaný členskými povinnosťami.


ČLENSTVO
        Členom AZS sa stáva každý, kto prešiel úspešne prijímacím konaním a kto na prijímacej ceremónii obdržal prijímací dekrét, členský preukaz a odznak AZS. Odznak AZS je členovi trvalo prepožičaný na celú dobu trvania členstva. Členský preukaz sa vydáva na základe uhradenia základného členského príspevku a je platný pre príslušný kalendárny rok.

a) Riadne členstvo v AZS sa rozdeľuje na formálne a aktívne.
        Formálnym členom AZS je člen, ktorý nevykonáva a ani nemá úmysel vykonávať pre AZS aktívnu činnosť. Jeho povinnosti neobsahujú podmienku aktívnej činnosti pre AZS.
        Aktívnym členom AZS je člen, ktorého dôvodom členstva je jeho vôľa realizovať v rámci a v prospech AZS aktívnu činnosť a takúto činnosť aj vykonáva.

b) Dvoranstvo Kniežacieho Dvora AZS
        Dvoranstvo je vyššia forma členstva v AZS. Dvoranom sa môže stať člen, ktorý aktívne pracoval pre AZS po dobu minimálne jedného roka a chce aj naďalej pokračovať v aktívnej činnosti v rámci AZS.


ČESTNÉ ČLENSTVO
        Účelom menovania čestných členov je pozdvihnutie úrovne a dôstojnosti AZS. Za čestných členov AZS sa spravidla menujú spoločensky vysoko vážené osobnosti, ktorých meno sa spája s pozitívnym ohlasom vo verejnom dianí. Môže sa predpokladať aj ich neskoršie prijatie za riadnych členov.
        Čestných členov menuje na základe odporúčania Aristokratickej rady a po vlastnom zvážení výlučne Hlava AZS.
        Z čestného členstva nevyplývajú žiadne povinnosti, s výnimkou reprezentovania a šírenia dobrého mena a slávy AZS. Čestný člen má obmedzené možnosti využívania práv, ktoré by mal ako riadny člen AZS.

Podmienky členstva v AZS
Členom AZS môže byť každý, kto:

Podmienky prijatia do AZS:
O členstvo v AZS môže požiadať každý, kto:

        V duchu histórie a aristokratických tradícií sa vyžaduje prejaviť svoju vôľu vstúpiť do AZS vlastnoručne (nie strojom) napísanou žiadosťou, podľa možnosti doplnenou písomným odporučením niektorého člena AZS.
V žiadosti má byť uvedené:

Prílohou žiadosti je krátky životopis (písaný strojom), kde sa uvedie:

        Žiadosť je potrebné adresovať Hlave AZS. Podaniu žiadosti musí predchádzať osobný rozhovor s doyenom AZS, príp. Hlavou AZS, na ktorom uchádzač obdrží informáciu o ďalšom postupe.

Prijímanie členov AZS:
Prijímanie členov sa uskutoční po splnení prijímacích podmienok nasledovne:

1. Žiadosť o prijatie prerokuje Aristokratická rada. Jej jednohlasné kladné odporučenie bude vychádzať hlavne z posúdenia:

2. Na základe jednohlasného odporučenia Aristokratickej rady rozhodne o prijatí Hlava AZS alebo doyen AZS, ktorí môžu uplatniť:

Hlava 4.
Práva a povinnosti členov AZS

Práva členov AZS

Člen AZS má právo:

a) využívať všetky výhody a privilégiá vyplývajúce z členstva v AZS,
b) využívať možnosti poskytované AZS pri zveľaďovaní materiálnych a duševných statkov členov,
c) zúčastňovať sa činností AZS a využívať pri tom všetky možnosti, prostriedky a pomoc, ktoré mu môže AZS poskytnúť,
d) aktívne sa zapájať do všetkých podujatí, súvisiacich s činnosťou AZS,
e) dostať v prípade núdze pomoc a podporu od každého člena AZS,
f) požadovať potvrdenie alebo obnovenie šľachtického titulu, alebo byť nobilitovaný, včítane zápisu do Šľachtického registra AZS,
g) byť prijatý do Rádu Zlatého Draka, ktorý je súčasťou Kniežacieho Dvora AZS,
h) zúčastňovať sa na zasadnutiach Dvoranského snemu, kde môže podávať návrhy a pripomienky,
i) informovať sa o činnosti AZS,
j) využívať iné práva, ktoré mu udelí Hlava AZS alebo doyen AZS.

        Čestný člen AZS má všetky práva ako člen AZS s výnimkou bodov a), b) a f).

Povinnosti členov AZS

Člen AZS je povinný:

a) riadiť sa Stanovami AZS,
b) platiť načas členské príspevky,
c) poznať ciele AZS,
d) aktívne sa podieľať na činnostiach AZS a pomáhať pri dosahovaní cieľov AZS,
e) informovať AZS o všetkých relevantných skutočnostiach, týkajúcich sa AZS,
f) dodržiavať úplnú mlčanlivosť o dôverných veciach AZS,
g) uplatňovať v osobnom živote vysoké morálne a etické princípy v zmysle cieľov AZS,
h) uznať a podriadiť sa autorite Hlavy AZS, doyenovi AZS a rozhodnutiam Aristokratickej rady,
i) vychádzať všemožne v ústrety a pomáhať všetkým, aj neznámym členom AZS.

        Formálny člen AZS má všetky povinnosti ako člen AZS s výnimkou bodu d).

        Dvoran je povinný okrem povinností uvedených v bodoch a) až i) zúčastňovať sa a aktívne pôsobiť v Dvoranskom Sneme.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 5.
Členské príspevky a poplatky

        Členské príspevky a poplatky slúžia na krytie nákladov vynaložených na chod AZS a jeho rozvoj, umožňujú plnenie jeho cieľov. Súčasne slúžia na úhradu výhod a privilégií, ktoré AZS poskytuje pre svojich členov a ktoré vyplývajú z členstva v AZS.

Členské príspevky sa rozlišujú na:

Základný (ročný) členský príspevok
        Základný členský príspevok nemôže byť nižší ako 1% celoročných príjmov člena, najmenej však v stanovenej minimálnej výške, ktorá sa každoročne určí na zasadnutí Dvoranského snemu. Horná hranica nie je obmedzená. Príspevok je splatný vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka, resp. ihneď po prevzatí rozhodnutia o prijatí uchádzača za člena.
        V odôvodnených prípadoch (napr. finančná núdza) je možné dohodnúť aj inú splatnosť, resp. výšku základného členského príspevku. Táto dohoda sa však musí uskutočniť ešte pred uplynutím termínu splatnosti členského príspevku.
        Dvoranovi, ktorý vykonáva pre AZS záslužnú činnosť, môže byť základný členský príspevok odpustený, a to buď na základe jeho osobnej žiadosti, alebo priamo rozhodnutím Hlavy AZS.
        Na základe uhradenia základného členského príspevku obdrží každý člen AZS nový členský preukaz, ktorý je platný na príslušný kalendárny rok.

Iné členské príspevky
        Iné členské príspevky poskytuje člen AZS podľa vlastného rozhodnutia a možností. Tieto príspevky je možné venovať AZS kedykoľvek v priebehu roka, pričom môžu byť i nefinančného charakteru.

Poplatky
Náklady, ktoré vzniknú AZS v priamej súvislosti s osobou člena, t. j.:

Všetky členské príspevky a poplatky sa zaevidujú v osobnej karte člena.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 6.
Ukončenie členstva a podmienky vystúpenia z členstva

Členstvo v AZS je dobrovoľné. Každý člen môže z AZS dobrovoľne vystúpiť.
Členstvo môže zrušiť aj Hlava AZS za hrubé porušenie princípov etiky, čestnosti a mravnosti.
Členstvo automaticky zaniká v prípade neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne.
Ukončenie členstva je potrebné oznámiť písomne.

V prípade ukončenia členstva je potrebné bezodkladne vrátiť doyenovi AZS, resp. kancelárovi AZS:

a vyrovnať prípadné podlžnosti voči AZS.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 7.
Organizačná štruktúra AZS

Aristokratické združenie Slovenska tvoria:
-
ORGANIZAČNO-VÝKONNÉ SEKCIE A CENTRÁ, ktoré zabezpečujú realizáciu spoločenských cieľov AZS,
-
KNIEŽACÍ DVOR. Súčasťou Dvora je domáci Kniežací Rád.

ORGANIZAČNO-VÝKONNÉ SEKCIE A CENTRÁ AZS

LEGISLATÍVNA SEKCIA

MEDZINÁRODNÉ ARISTOKRATICKÉ GENEALOGICKÉ
A HERALDICKÉ CENTRUM AZS (MAGHC)

DIPLOMATICKÁ A REPREZENTAČNÁ SEKCIA
Slovensko ako most medzi východnou a západnou aristokraciou:


KULTÚRNO-HISTORICKÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM AZS


CENTRUM PRE OBNOVU HISTORICKÝCH PAMIATOK SLOVENSKA


PERSONÁLNO- ADMINISTRATÍVNA A EKONOMICKÁ SEKCIA AZS
SPÄŤ na OBSAH

KNIEŽACÍ DVOR

        V súčasnosti prebiehajúca renesancia aristokracie nastoľuje požiadavku zaviesť poriadok do súčasného chaotického stavu oprávnenosti používania šľachtických titulov a zabrániť tak ich ďalšej dehonestácii.
        Aristokracia a šľachta, t. j. dvorania, predstavujú spoločenskú vrstvu ľudí, ktorí, ako to vyplýva z posledného výrazu, sa združujú okolo svojho dvora. Každý šľachtický titul sa viaže vždy k niektorému suverénnemu dvoru (napr. kráľovskému alebo kniežaciemu). Pokiaľ nejestvuje dvor, nemá šľachta opodstatnenie používať svoje šľachtické tituly.
        Okrem tejto centralizačnej funkcie je hlavnou funkciou dvora obnovovať, menovať, potvrdzovať, resp. odvolávať šľachtu, a tak ju udržiavať ako spoločenskú stavovskú kategóriu stále živú. Bez tejto funkcie sa šľachta nemôže ani rozvíjať, ani prejavovať, môže iba v tichosti vegetovať a postupne zanikať.
        Hlavným cieľom AZS je oživenie šľachty. Prvým impulzom na jej oživenie bol samotný vznik AZS.
        Umožniť šľachte voľne existovať a používať šľachtické tituly de iure, je úlohou Legislatívnej sekcie AZS. Umožniť to aj de facto, je práve úlohou Dvora.
        Právo obnovovať, menovať, potvrdzovať, resp. odvolávať šľachtu prislúcha jedine suverénovi vlastného Dvora. Zakladateľom AZS je suverénny kniežací rod, preto konštituovaný Kniežací Dvor umožňuje naplniť hlavný cieľ AZS.
        Kniežací Dvor, tak ako samotné AZS, je nadnárodnou inštitúciou. Konštituovaním Kniežacieho Dvora práve na Slovensku, vytvorilo AZS predpoklady na to, aby sa tu schádzala, vytvárala a rozkvitala moderná aristokratická spoločnosť na najvyššej úrovni, čím sa i Slovensko zapojí do renesančného procesu prebiehajúceho vo svete.

Štruktúra Kniežacieho Dvora:
Kniežací Dvor AZS nesie názov "Dvor Kniežaťa Juraja Radziwill-Anoškina" (Dvor).
Dvor sa riadi samostatným štatútom, ktorý vychádza zo Stanov AZS.

Súčasťou Dvora je v súlade s historickými tradíciami domáci Kniežací Rád.
Rád nesie názov Rád Zlatého draka (Rád).
Rád sa riadi samostatným štatútom, ktorý vychádza zo Štatútu Dvora.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 8.
Orgány AZS

Orgánmi AZS sú: 1. Hlava AZS
2. Doyen AZS
3. Aristokratická rada AZS (ďalej len Rada)
4. Dvoranský snem
5. Dozorná rada

ad 1 a 2: Hlava AZS a doyen AZS

Hlava AZS: Knieža Juraj Radziwill-Anoškin sen., najvyšší predstaviteľ AZS.
Doyen AZS: Knieža Juraj Radziwill-Anoškin jun., najvyšší hodnostár AZS, s právom
neobmedzene zastupovať Hlavu AZS.

Hlava a doyen AZS sú štatutárni zástupcovia AZS a sú oprávnení konať - každý samostatne a bez obmedzenia - menom AZS.
Funkcie Hlavy AZS a doyena AZS sú dedičné a neodvolateľné. Obidve funkcie sú privilegované a ich súčasťou je právo pripomienok (t.j. každá pripomienka sa musí akceptovať a riešiť) a právo veta.
Hlava a doyen priamo riadia činnosť Kancelárie AZS.

Do pôsobnosti Hlavy AZS a doyena AZS patrí:
a) prijímať a meniť Stanovy AZS,
b) menovať a odvolávať členov Rady a funkcionárov AZS,
c) schvaľovať správy Aristokratickej rady AZS o činnosti a hospodárení AZS,
d) rozhodovať o základnej štruktúre, resp. o zániku AZS,
e) prijímať členov AZS, ako aj rušiť členstvo,
f) poverovať Radu zvolaním Dvoranského snemu.

ad 3: Aristokratická rada AZS
Členov Rady menuje a odvoláva Hlava AZS.
Rada môže mať maximálne deväť členov, menovaných výlučne z členov rodovej aristokracie, ktorí sú členmi AZS.
Prvými členmi Rady sú zakladatelia AZS.

Rada je riadiacim orgánom AZS, ktorý:

Predsedom Rady je doyen AZS.
Rada sa schádza na podnet jej predsedu, a to buď podľa potreby, alebo na požiadanie niektorého člena Rady.
Rada môže pre svoju činnosť využívať celý aparát AZS.

ad 4: Dvoranský snem
Je tvorený celou členskou základňou AZS.
Dvoranský snem je najvyšším návrhovým orgánom AZS.
Na čele Dvoranského snemu je Predseda Dvoranského snemu, ktorého menuje a odvoláva na návrh snemu Hlava AZS.
Schádza sa podľa potreby na návrh Rady.
Predkladá návrhy a podnety a vyjadruje sa k zásadným otázkam, ktoré sa týkajú činnosti a života AZS.

ad 5: Dozorná rada
Dozorná rada je nezávislým orgánom AZS. Jej úlohou je kontrolovať hospodárenie AZS a jeho orgánov. Dozornú radu menuje alebo odvoláva Hlava AZS. Na čele Dozornej rady je predseda. V prípade, že dozornú radu tvorí len jeden člen, je predseda Dozornej rady súčasne revízorom. Dozorná rada sa vyjadruje k ročnej účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie príspevku alebo úhrady straty AZS.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 9.
Kancelária AZS

        Kancelária AZS zabezpečuje výkon správy, sekretárske a kancelárske činnosti, obsluhu technických zariadení a vozového parku a pod.
        Členov Kancelárie AZS menuje písomnou zmluvou doyen AZS.
        Kanceláriu tvoria:

Hlava 10.
Vyznamenania a rády

Vyznamenania a rády sa udeľujú za:

Udeľovanie vyznamenaní a rádov sa riadi samostatným štatútom.
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 11.
Zásady hospodárenia AZS

        Činnosť AZS je hradená z členských príspevkov a darov. AZS hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia, schváleného Radou. Kontrolu hospodárenia vykonáva Dozorná rada AZS.
        AZS má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
SPÄŤ na OBSAH

Hlava 12.
Zánik AZS

        AZS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením, ak o tom rozhodne:

        Pri zániku dobrovoľným rozpustením vykoná majetkové vyrovnanie likvidátor, menovaný Radou.
        Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Rady.

 

Bratislava, dňa 1.10.2002

 Príloha k Stanovám AZS

SPÄŤ na OBSAH

SLÁVNOSTNÝ SĽUB

 Ako člen Aristokratického združenia Slovenska,
s vedomím morálnej a osobnej zodpovednoti
voči Hlave AZS, Aristokratickej Rade AZS a ostatným členom AZS
sľubujem, že:

Som si vedomý/á, že porušenie tohto sľubu je dôvodom k ukončeniu môjho členstva v AZS.

 Miesto, dňa

 Mená a podpisy členov
SPÄŤ na OBSAH


(c) AZS, október 2002