ARISTOKRATICKÉ ZDRUŽENIE SLOVENSKA

Protokol prijímania členov
ČLENSKÁ ŠTRUKTÚRA AZS

0. Dobrovoľníci AZS
            Dobrovoľníkom AZS môže byť každý, kto chce nezištne pomáhať pri dosahovaní cieľov AZS, pričom nechce byť viazaný členskými povinnosťami. K zaevidovaniu dobrovoľníka AZS postačuje jeho bezplatná registrácia v AZS. Na znak spolupatričnosti s AZS si môže (ale nemusí) zakúpiť patinovaný odznak AZS.
            Na základe registrácie potom AZS oslovuje dobrovoľníkov podľa aktuálnej potreby a ponúka im priamu účasť na jeho činnostiach.
            Dobrovoľníci AZS sú najpočetnejšou a obzvlášť potrebnou skupinou v rámci členskej štruktúry AZS a pre AZS predstavujú dôležitý článok prepojenia na verejnosť.

1. Členstvo
            Členom AZS sa stáva každý, kto prešiel úspešne prijímacím konaním a kto na prijímacej ceremónii obdržal prijímací dekrét s registračným číslom, odznakom AZS a členským preukazom.
            Člen AZS je registrovaný v Členskom registri. Táto registrácia je nevyhnutnou podmienkou pre neskoršiu obnovu alebo potvrdzovanie šľachtického stavu, resp. pre nobilitáciu.

a) Riadne členstvo v AZS sa rozdeľuje na formálne a aktívne.
            Formálnym členom AZS je člen, ktorý nevykonáva a ani nemá úmysel vykonávať pre AZS aktívnu činnosť. Jeho povinnosti v zmysle Stanov AZS preto neobsahujú podmienku aktívnej činnosti pre AZS.
            Aktívnym členom AZS je člen, ktorého dôvodom členstva je jeho vôľa realizovať v rámci a v prospech AZS aktívnu činnosť a takúto činnosť aj vykonáva. V takom prípade jeho práva a povinnosti sú plne v znení Stanov. Po minimálne ročnej aktívnej činnosti sa takýto člen môže stať Dvoranom.

            Základný členský príspevok člena nemôže byť nižší ako 1% jeho celoročných príjmov, najmenej však v stanovenej minimálnej výške. Horná hranica nie je obmedzená.
            Člen AZS má právo (nie však povinnosť) účasti na Dvoranskom Sneme.

b) Dvoranstvo Kniežacieho Dvora AZS
            Dvoranstvo je vyššia forma členstva v AZS. Dvoranom sa stáva člen, ktorý aktívne pracoval pre AZS po dobu minimálne jedného roka. Návrh na prijatie člena za dvorana podáva na základe želania člena osobný gestor člena.

            Dvoranovi, ktorý vykonáva pre AZS záslužnú činnosť, môže byť základný členský príspevok odpustený, a to buď na základe jeho osobnej žiadosti, alebo priamo rozhodnutím Hlavy AZS.
   
         Okrem povinností člena má dvoran povinnosť aktívne pôsobiť v Dvoranskom Sneme.

2. Šľachtictvo
            Člen AZS, ktorý splní podmienky na obnovu alebo potvrdenie či priznanie šľachtického titulu, stáva sa po slávnostnej ceremónii šľachticom, so všetkými privilégiami, ktoré mu z tohto titulu prináležia.
            Každý člen AZS, ktorému bol obnovený, potvrdený, resp. udelený šľachtický titul, bude prostredníctvom MAGHC AZS zaradený do šľachtického stavu Kniežacieho Dvora AZS. K tomu je potrebné predložiť Kniežací dekrét o obnove alebo potvrdení jeho šľachtického titulu, resp. o nobilitácii, vydaný Hlavou Kniežacieho Dvora AZS.
            Na základe toho bude vykonaný zápis do Šľachtického registra AZS, ktorý bude verejne publikovaný.

            Šľachtic, ktorý je súčasne dvoranom Kniežacieho Dvora AZS, môže sa stať gestorom pre nových členov AZS.

3. Rytierstvo
Členstvo v Ráde Zlatého Draka (krátka informácia).

            Rád Zlatého Draka je domácim rádom Kniežacieho Dvora AZS, konštituovaným na základe historických tradícií kniežacím rodom Radziwill-Anoškin. Rád má 3 stupne:

            - III. stupeň: bronzový kríž Rádu Zlatého Draka (základný, najnižší stupeň),
            - II. stupeň: strieborný kríž Rádu Zlatého Draka,
            - I. stupeň: zlatý kríž Rádu Zlatého Draka.

            Rádovou stuhou je stuha so zlatými okrajmi a zlatým stredom, ohraničeným dvoma modrými pásmi.

            Každý člen Rádu Zlatého Draka je rytierom, resp. Dámou Rádu a patrí do rytierskeho stavu. Súčasne sa stáva dvoranom a členom Kniežacieho Dvora AZS. Rádový kríž šľachtica je doplnený korunkou.

            Rád sa udeľuje za zásluhy pre AZS a za spoločenské zásluhy, a to postupne od najnižšieho stupňa až po najvyšší.
            Členom Rádu môže byť aj nešľachtic. Pri udelení Rádu najvyššieho stupňa je nešľachtic bez požiadania nobilitovaný do dedičného šľachtického stavu a šľachticovi je udelený vyšší šľachtický titul.


(c) AZS, február 2002