Vzdelávacie centrum AZS prezentuje:
PRESTIGE - pre (budúce) dámy a džentlmenov

Všeobecná informácia
        Vzdelávací program Prestige – High Society Communication Training – je nový produkt Vzdelávacieho centra Aristokratického združenia Slovenska, ktorý má za cieľ komplexné nadstavbové vzdelanie, umožňujúce bezproblémové zapájanie sa do spoločenského života na najvyššej úrovni.

        Program Prestige, ako jediný svojho druhu, je zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského prejavu, vystupovania, správania sa, a následné zvyšovanie sebadôvery a kultivovanosti osobného prejavu, osvojenie si zásad etiky, emočnej inteligencie, asertivity a z toho vyplývajúce zlepšenie vzťahov k okoliu. Orientuje sa na získanie praktických skúsenosti v oblasti spoločenského správania – riešenie problémov trémy, komunikácie, umenie konverzácie, problémy stolovania, obliekania, zvládnutie úlohy hostiteľa i hosťa v rôznych situáciách, vytvorenie podmienok pre ďalší individuálny rozvoj osobnosti. To všetko súčasne pri oboznámení sa s princípmi spoločenských, diplomatických ako aj šľachtických protokolov a ich aplikácií v bežnom živote.
       
Vzdelávanie je realizované kvalitnými profesionálnymi lektormi, ako i osobnosťami verejného života, čo zaručuje vysoký štandard výukového procesu.
        Program Prestige je určený pre všetkých: pre deti, mládež i dospelých.

Realizácia vzdelávania
        Program Prestige je veľmi flexibilný, modulovo stavaný, reaguje na požiadavky a potreby záujemcov, či už súkromné alebo profesijné.
V prípade profesijných potrieb, napr. príprava na pôsobenie frekventanta v zahraničí, môže byť realizovaný skupinovo (2 až 15, príp. viac frekventantov – lektor), alebo individuálne (frekventant – lektor).

PRESTIGE - pre (budúce) dámy a džentlmenov  podrobnejšie

"Z detí vychovávame egoistov, necitlivých na potreby druhých, 
neschopnými prinášať obety a rozlišovať čo je férové a čo nie je."

PREČO VZDELÁVACÍ PROGRAM Prestige?
        Aristokratické združenie Slovenska - Vzdelávacie centrum AZS prichádza pred slovenskú verejnosť s novým produktom, vzdelávacím programom Prestige. Pri jeho koncipovaní sa vychádzalo zo súčasného stavu úrovne spoločnosti, spoločenského života na Slovensku a potrieb, ktoré sa javia ako prioritné pre zastavenie nárastu negatívnych javov v slovenskej spoločnosti.
        Vzdelávacie centrum AZS svoj program Prestige postavilo na rozanalyzovaní všetkých vyskytujúcich sa negatívnych javov a trendov. Program Prestige vychádza z princípu významnej úlohy vzdelávania a vzdelanosti spoločnosti nielen v jednotlivých odboroch, ale najmä v oblastiach, ktoré v živote jednotlivcov a v ich vzájomných vzťahoch zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu. Absolvovanie programu Prestige je základom pre osobný rast človeka v spoločenskom, profesionálnom i súkromnom živote.
        Nárastom nových vedných disciplín, prudkým rozvojom vedy a nových vedomostí z jednotlivých oblastí sa dostáva do úzadia psychologický aspekt vzájomného života a komunikácie jednotlivcov. Pritom práve tento aspekt je pri dosiahnutí zlepšenia kvality života spoločnosti, bez toho aby sme si to uvedomili, najpodstatnejší, pretože jeho utláčaním alebo odstránením sa medziľudské vzťahy dostávajú na úroveň, ktorej chýba prvok ľudskosti. Pokiaľ nám pri zabezpečovaní materiálnych hodnôt potrebných na rast kvality života unikajú hodnoty potrebné aj na skvalitňovanie duševného života, začne upadať vzájomnosť medzi jednotlivcami, skupinami, národom, čo smeruje až k strate národnej hrdosti a identity. Vtedy už dochádza k vzájomnému odcudzovaniu sa jednotlivcov, neochoty nezištne pomôcť druhému a spájaniu sa jednotlivcov len na čisto úzkych ekonomických základoch a záujmoch. Žiaľ, tento trend v našej spoločnosti už môžeme vybadať.
        Práve preto sa vzdelávacie centrum AZS vo svojom vzdelávacom programe Prestige zameriava na zvýšenie úrovne spoločenského prejavu, vystupovania, správania sa, a následné zvyšovanie sebadôvery a kultivovanosti osobného prejavu, osvojenie si zásad etiky, emočnej inteligencie, asertivity a z toho vyplývajúce zlepšenie vzťahov k okoliu. Zameriava sa na získanie praktických skúsenosti v oblasti spoločenského správania – riešenie problémov trémy, komunikácie, umenie konverzácie, problémy stolovania, obliekania, zvládnutie úlohy hostiteľa ako i úlohy hosťa v rôznych situáciách, vytvorenie podmienok pre ďalší individuálny rozvoj osobnosti. To všetko súčasne pri oboznámení sa s princípmi spoločenských, diplomatických ako aj šľachtických protokolov a ich aplikácií v bežnom živote.
        Správanie ľudí zdeformované mylnými hodnotami počas dlhých desaťročí a deformovaná výchova v tomto duchu vyvoláva v súčasnosti reakciu, ktorej následky sú neodhadnuteľné a pôsobia v medziľudských vzťahoch neodstrániteľné škody terajšej ale i budúcej generácii.
        Žiaľ i v súčasnosti sa pokračuje v tomto negatívnom vplývaní rastom konzumného spôsobu života, agresívnou reklamou, filmami. Z detí vychovávame egoistov, necitlivých na potreby druhých, neschopnými prinášať obety a rozlišovať čo je férové, čo nie je.
        Práve táto skutočnosť je vedúcim motívom, prečo Aristokratické združenie Slovenska, hlboko si vážiace hodnoty našich predkov ako šľachetnosť, mravnosť, čestnosť, rytierskosť, prichádza s výchovno-vzdelávacím programom Prestige. Cieľom programu je praktické osvojovanie si týchto vlastností pri súčasnom zvyšovaní vedomostí z jednotlivých tematických okruhov a ich uvádzanie do spoločenského života.

IDEOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH KURZOV
        Líši sa podľa jednotlivých vekových kategórií.
        Započať so zušľachťovaním osobnosti už vo veku od 10 rokov je odôvodnené. V desiatich rokoch sú deti už rozumovo vyspelé a pritom ešte tvárne, dajú sa vhodne ovplyvniť. Intenzívna spoločenská výchova im nielen prenikne do krvi tak, že sa s noblesným vystupovaním zžijú, ale ich aj zamestná a ochráni pred zhubným pôsobením televízie, nevhodných filmov, fajčenia, alkoholu a drog. Takéto deti sa stanú doma aj v škole príkladom hodným nasledovania. Okrem toho z dieťaťa, ktorého intenzívna jazyková a spoločenská príprava zaujala v desiatich rokoch, vyrastie o ďalších 10 – I5 rokov mladý džentlmen, alebo mlada dáma s takým vystupovaním a vzdelaním, že sa stane ideálnym objektom záujmu ministerstva zahraničných veci, diplomatickej služby, vrcholového manažmentu, prvotriednych hotelov, médií, atď.
        Deti sa však učia ľahšie a rýchlejšie ako dospelí a ak s nimi začneme pracovať naozaj už v desiatich rokoch, potom v čase nástupu na strednú školu už tieto veci budú mať úplne vžité, budú sa im zdať samozrejmé a oveľa ľahšie zvládnu aj finesy noblesného správania, diplomatického protokolu a iné.
        Veď bez vyspelej úrovne spoločenskej komunikácie, prejavu, vystupovania, správania nemôže fungovať žiadna vyspelá spoločnosť.

        Je potrebné si uvedomiť, že svojím rečovým prejavom manifestuje každý človek stupeň svojho vzdelania. Program Prestige je zameraný na rozvíjanie umenia hovoriť tak, aby sa dosiahla schopnosť hovoriť voľne, isto, kultúrne a kultivovane.

        Postupnou zmenou hodnôt v spoločnosti sa pri spoločenskom styku na všetkých úrovniach spoločenského života vyskytuje nesprávne správanie ľudí v jednotlivých situáciách, do ktorého sú čoraz častejšie vnášané prvky netaktnosti, čo mnohokrát privádza do pomykova ľudí ovládajúcich pravidlá spoločenského správania sa a samozrejme negatívne to vplýva i na človeka, ktorý sa dopustil chyby. Práve preto je vzdelávací program Prestige zameraný i na správne vystupovanie a osobný prejav v spoločenskom styku a dá svojim frekventantom viac, ako len základy spoločenského správania sa.

        V kurzoch spoločenskej výchovy pre všetky vekové kategórie sa začne od najzákladnejších veci, napríklad: ako používať vreckovku, ako sedieť, stáť, chodiť, ako zdraviť, atď., lebo spoločenské povedomie je u nás žiaľ veľmi zanedbané a treba odstraňovať mnoho vžitých zlozvykov. Až po zvládnutí tohto úplného základu sa môže pokračovať na vyššej úrovni spoločenského správania pri väčších udalostiach, pri stole doma, v reštaurácii, na návšteve, na recepcii, na raute, na garden party, vernisáži, premiére, plese, na výletnej lodi, v lietadle. Na takýto kurz už bude nadväzovať kurz diplomatického a aristokratického protokolu, lebo základné veci už budú zvládnuté a budú sa len vybrusovať detaily a osobitosti.

        V programe Prestige vychádzame zo zásady, že každý národ by mal ovládať svoju históriu. Do histórie Slovenska nepopierateľne patrí šľachtický stav, jeho hodnoty a štruktúra. Vedomosti získané v tejto oblasti sú pre ľudí nenahraditeľné i z dôvodu, že v EÚ - ktorej je Slovenská republika členom - sú členskými štátmi i krajiny - monarchie. Získané vedomosti ich uchránia pred vznikom nepríjemných okamihov v kontakte s ľuďmi pochádzajúcimi z takýchto krajín alebo priamo v prípade žitia a pracovania v takejto krajine.

        Absolventi kurzov a letných škôl spomedzi mládeže, ktorí budú mať za sebou niekoľkoročnú prípravu, nebudú musieť pracovať v zahraničí ako ,,au pair”, alebo čašníci v podradných podnikoch, ale certifikát AZS im pomôže nájsť lepšie uplatnenie na kratší alebo dlhší čas.

        Potomkov rodovej aristokracie, alebo nobilitovaných bude možné uviesť do medzinárodnej "high society" bez obavy, že sa dopustia nejakého "faux pas".

        V rámci programu Prestige uvažuje AZS v budúcnosti otvoriť penzionát pre slečny a obdobnú školu pre chlapcov. Bolo by to vhodné riešenie napr. pre slečnu, ktorú po maturite na gymnáziu neprijali na vysokú školu. Mohla by stráviť rok v takomto zariadení, kde by sa nielen intenzívne pripravovala na prijímacie skúšky v nasledujúcom roku, ale by sa dôkladne školila aj v elegantnom vystupovaní, konverzácii, cudzích jazykoch, stolovaní, odievaní, dejinách umenia, aranžovaní kvetov, šití, jemných ručných prácach, tanci, etike a etikete,...

        Hoci by sa každá oblasť vzdelávacieho programu Prestige dala hodnotiť samostatne, musíme si uvedomiť, že vzdelávanie, s ktorým prichádza Vzdelávacie centrum AZS, je vzdelávaním komplexným a jednotlivé oblasti úzko súvisia a naväzujú na ďalšie, obsiahnuté vo vzdelávaní jednotlivých vekových skupín.

(c) AZS september 2021