AZS v médiách... Matica Slovenská (október 2005)

Tvorba erbových listín v Aristokratickom združení Slovenska
príspevok na seminári o erbových listinách

            Aký by to bol seminár o erbových listinách bez účasti zástupcov šľachty, ktorej sa táto téma predovšetkým týka. Pretože u nás bol opäť obnovený šľachtický stav, je i táto téma znovu v reálnom čase a nielen pohľadom do histórie.
   
         K tvorbe erbových listín sa v médiách objavili rôzne komentáre ako aj priame výpady typu “za peniaze vydávajú erbové listiny zbohatlíkom” alebo aj “udeľujú tituly” a podobne. Preto som sa – ako člen AZS poverený viesť Medzinárodné aristokratické genealogické a heraldické centrum AZS a tiež aj ako člen Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti - rozhodol na túto tému vystúpiť na tomto seminári.
            V poslednej dobe veľmi často stretávame s novo vystavenými takzvanými erbovými listinami a s “akoby erbmi”, ktoré vzhľadovo parazitujú na podobe erbov šľachtických. Musím vyhlásiť, že AZS s týmto nemá vôbec nič spoločného. Je to len zrkadlom charakteru tých, čo ich takto tvoria a predávajú, ako aj tých, ktorí takéto občianske logá, resp. občianske znaky - z neznalosti nazývané erby - používajú. Takíto ľudia sú klamaní, pretože v žiadnom prípade nejde o erb. Erb prislúcha len šľachtickému stavu. V skutočnosti ide len o občiansky znak, či logo, ktoré nemá mať s erbom vôbec nič spoločné. A ak tvorcovia takéhoto znaku použili pri jeho tvorbe šľachtické atribúty, ako je štít, korunka či rytierska helma, dopúšťajú sa vedome klamania svojich zákazníkov. Toto však nie je témou môjho vystúpenia. Chcem Vám predniesť, aký je prístup k tvorbe skutočných, šľachtických erbových listín v AZS.
   
         Tvorba erbových listín v sebe zohľadňuje nielen technickú stránku prevedenia, ale hlavne morálne, etické, zvykové a právne hľadiská. Je potrebné zohľadniť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na túto tému. Predovšetkým si musíme uvedomiť, že od posledných nobilitácií v bývalom Rakúsko-Uhorsku a tým aj vydaných erbových listín uplynula doba takmer 100 rokov. Tri generácie sa s podobnou problematikou nestretali

V prvom rade by sme si mali definovať, čo je a načo slúži erbová listina.
            Erbová listina je medzinárodne platný šľachtický doklad. Má niekoľko častí:

            Kedysi slúžila ako doklad o príslušnosti jej majiteľa do šľachtického stavu. Táto funkcia ostáva erbovým listinám i dnes.

Druhou otázkou je, aká je úloha šľachty dnes, v 21. storočí? Nie je dnes šľachta zo spoločenského hľadiska anachronizmom?
   
         Táto otázka bola hlavnou témou rokovania Medzinárodného kongresu európskej šľachty CILANE, ktorý sa konal v septembri 2005 v Haagu. Účastníkmi tohto kongresu boli i delegáti AZS. Závery boli jednoznačné: Hlavnou úlohou šľachty bolo v histórii zabezpečovať a realizovať spoločenský progres. Táto úloha šľachty sa nemení ani dnes. Dnešná šľachta musí stáť na čele inteligencie a osobným príkladom musí viesť spoločnosť k prosperite vo všetkých oboroch kultúrnych, vedeckých i spoločenských činností, ako aj k uplatňovaniu najvyšších etických a morálnych hodnôt v osobnom verejnom živote.
   
         Dnešní šľachtici sa združujú väčšinou v rôznych európskych šľachtických združeniach. Ich úlohou je viesť šľachtické registre, ako aj vytvárať pre svojich členov podmienky a predpoklady na ich spoločenské uplatnenie v zmysle vpredu uvedených zásad.
   
         Aristokratické združenie Slovenska je medzinárodnou šľachtickou organizáciou so sídlom na území Slovenska. Cieľom AZS je obnova resp. potvrdzovanie šľachtického stavu potomkov šľachtických rodov, spojené so zápisom do Šľachtického registra Kniežacieho Dvora AZS. Bez tejto registrácie sa šľachtický stav nikomu a nikde nepriznáva. Zápis v Šľachtickom registri súčasne oprávňuje tento šľachtický titul verejne používať.
   
         Na to, aby bol niekto zaregistrovaný do šľachtického registra, musí budúci šľachtic preukázať, že je toho hoden. Okrem preukázania pôvodu je to jeho činnosť a súkromný i verejný život v zmysle šľachtických zásad.
   
         Motiváciou vstupu do AZS je teda vnútorné presvedčenie a osobné chcenie, nie vidina zábavy, výhod či slávy. Toto je rámec, v ktorom sa odvíja činnosť všetkých členov AZS.

            Zodpovedanie otázok, čo je a načo je erbová listina, ako aj na otázku, aká je úloha šľachty v 21. storočí, dáva predpoklady na to, aby sme sa mohli pokúsiť formulovať zásady, ktoré je potrebné uplatniť pri tvorbe erbov a erbových listín. Treba si však objasniť i ďalšie relevantné otázky, ktoré súvisia s formou a obsahom erbovej listiny. Sú to najmä otázky, spojené so systémom obnovy šľachtického stavu u nás.
   
         Problematika obnovy šľachtického stavu v podmienkach demokratického správneho systému sa ukázala ako mimoriadne zložitý problém.
   
         Základnou požiadavkou pre obnovu šľachtického stavu bolo vytvorenie a vedenie Šľachtického registra. Vedenie Šľachtického registra je v zmysle šľachtického práva vyhradené iba kompetentným aristokratickým organizáciám. Za tým účelom bolo potrebné na Slovensku konštituovať suverénny Kniežací Dvor. S tým súvisela otázka, akú funkciu má mať obnovená šľachta v štáte s demokratickým správnym systémom a aká by mala byť jej úloha v modernej, demokratickej spoločnosti, teda bolo potrebné naformulovať jej ciele vo forme stanov – štatútu.
            Bolo potrebné napojiť sa na platné zákony demokratického štátneho systému a v súlade s nimi prispôsobiť, resp. upraviť šľachtickú legislatívu, ktorá však v zásadných otázkach šľachtických tradícií a šľachtického práva musí zostať v súlade s tradičnou šľachtickou legislatívou, platnou v európskych monarchiách. Legislatívny prieskum platných zákonov SR, týkajúcich sa veci šľachtických, nám láskavo zabezpečilo Ministerstvo spravodlivosti SR, najmä z osobnej iniciatívy vtedajšieho ministra spravodlivosti SR.
   
         Po tom všetkom už bolo možné vytvoriť organizačnú štruktúru – založiť Aristokratické združenie Slovenska a legalizovať ho v súlade so zákonmi SR predložením Stanov AZS na schválenie a zápisom AZS do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra SR.
   
         V postkomunistických krajinách je často veľkým problémom objektívne preukázať svoj šľachtický pôvod. Je to spôsobené tým, že komunistický režim cieľavedome likvidoval šľachtu nielen ako spoločenský stav, ale i ako fyzické osoby, a to rôznymi perzekúciami, diskrimináciou, väznením i priamym či nepriamym vraždením šľachticov a ich potomkov. Ničili sa archívy i dokumenty, ktoré mohli dosvedčiť šľachtický pôvod potomkov bývalých šľachticov. Mnohí šľachtici i ich potomkovia boli takouto perzekúciou natoľko vystrašení, že ničili doklady o svojom pôvode sami. Boli i takí, ktorí z existenčných dôvodov priamo kolaborovali s komunistickou štátnou mocou a sami pomáhali ničiť všetky stopy po bývalých šľachticoch.

            Po páde komunistického režimu došlo okamžite k renesancii šľachtictva. Žiaľ, práve absencia dokladov, archívov a často i živých svedkov, vytvorila možnosti pre vznik nepravých – falošných šľachticov, ktorých sa odrazu objavilo veľké množstvo. Bolo to spôsobené i tým, že nejestvoval nástroj – aparát, ktorý by kontroloval a potvrdzoval opodstatnenosť či oprávnenosť používania šľachtických titulov.
   
         Vo všetkých krajinách platné zákony zakazujú používanie neoprávnených titulov. Skutočnosť je taká, že zatiaľ čo oprávnenosť používania akademických resp. vysokoškolských titulov kontrolujú priamo akademické inštitúcie, pri šľachtických tituloch taký aparát nebol vytvorený. Šľachtické registre boli zrušené a z veľkej časti i zničené. Neexistovala oprávnená inštitúcia, ktorá by túto náročnú úlohu prevzala na seba.

            Keď v r. 1998 vzniklo Aristokratické združenie Slovenska (AZS), zastrešené Kniežacím Dvorom AZS, stala sa táto úloha – potvrdzovať oprávnenosť používania šľachtických titulov – jednou z hlavných úloh, zakotvených v Stanovách AZS. Súčasťou AZS sa stalo i Medzinárodné aristokratické genealogické a  heraldické centrum, oprávnené skúmať a kontrolovať opodstatnenosť používania šľachtických titulov.
   
         Prijatý protokol zápisu do Šľachtického registra zaručuje tomuto aktu najvyššiu spoločenskú vážnosť, maximálnu dôveryhodnosť a objektívnosť. Každý nobilitačný akt má medzinárodnú platnosť a je vykonávaný tak, aby bol platný v podmienkach demokracie i akceptovaný celou šľachtickou verejnosťou.

Požiadavky pre potvrdenie alebo obnovu šľachtického stavu

            Podkladom pre priznanie šľachtického stavu je Certifikát, ktorým Knieža – Hlava Kniežacieho Dvora – vyjadruje svoj súhlas s priznaním šľachtického stavu. Tento certifikát sa vystaví až na základe zhodnotenia osoby žiadateľa, a to:

  1. písaný rodostrom, vypracovaný podľa stanoveného vzoru,
  2. kreslený rodostrom, vypracovaný podľa stanoveného vzoru,
  3. erbová listina s erbom, doplneným o blason (popis erbu),
  4. doklady, potvrdzujúce každý jednotlivý údaj v písanom či kreslenom rodostrome.

            Tieto doklady musia byť objektivizované (napr. úradným overením opisu a pod.). Na základe týchto dokladov, doplnených o Certifikát Hlavy Kniežacieho Dvora, je možné vykonať registráciu šľachtica v Šľachtickom registri.

            V zmysle schválených stanov má AZS právo vydávať šľachticom zapísaným v šľachtickom registri certifikát o ich šľachtickom pôvode. V certifikáte musí byť uvedené občianske i šľachtické meno, ako aj údaje o zápise do Šľachtického registra, t.j. identifikačné číslo knihy, poradové číslo zápisu a šľachtický titul.
   
         Technické a výtvarné stvárnenie erbových listín je konečnou a najefektnejšou časťou ich tvorby. Aristokratická rada AZS má niekoľko verzií, ktoré sú v štádiu schvaľovania. Najpravdepodobnejšou podobou je viacstranový dokument v tvrdých, kožou potiahnutých doskách formátu B4. Kvalita papiera i ručne maľovaný erb budú zodpovedať dôležitosti dokumentu. Nebudú chýbať ani pečate.
   
         Formálne táto erbová listina bude približne zodpovedať tradíciám a jej obsah bude vychádzať zo všetkých vpredu uvedených faktov, Bude v nej uvedené: kto, komu a za čo udelil erb i titul. Pri potvrdzovaní šľachtického stavu bude v listine uvedená i pôvodná erbová listina so všetkými údajmi, tak aby boli zachované historické údaje a tradícia rodu.
            Veríme, že sa v blízkej budúcnosti budeme môcť prezentovať aj konkrétnymi už realizovanými erbovými listinami.

Z podkladov AZS zostavil Ladislav Venžík
dočasne poverený vedením Medzinárodného aristokratického genealogického a heraldického centra AZS

AZS
© AZS, február 2006