AZS v médiách... Život (6.6.2002)

Stane sa Hlohovec centrom aristokracie?

            V 17. čísle nášho časopisu sme spomenuli, že novým majiteľom zámku v Hlohovci sa má onedlho stať Aristokratické združenie Slovenska. Zvedavosť nám nedala, a tak sme pátrali, čo sa ukrýva za touto informáciou.

            Hlohovský zámok (postavený v 18. stor. na mieste Turkami zrúcaného hradu) dnes smutne stojí nad mestom opustený, ošarpaný a zdevastovaný. Naposledy slúžil ako reedukačný ústav pre mládež. Jeho užívanie sa skončilo asi pred tromi rokmi, kedy sa ústav presťahoval do vedľajších budov. Odvtedy niet toho, kto by sa vedel postarať o túto monumentálnu pamiatku. Rozkrádanie, ničenie a obývanie bezdomovcami spôsobili, že už ani samotní obyvatelia Hlohovca nevidia v zámku žiadny zmysel a takmer rezignovali voči všetkému, čo sa v súvislosti so zámkom deje.
            Príčinu takéhoto stavu treba hľadať i v otázke vlastníckych práv k zámku, ktorá je už dlhší čas nedoriešená. Pokusy získať zámok podnikateľskými subjektami zlyhali po tom, čo si spočítali nutné investície na jeho záchranu. Už viac ako pred rokom o zámok prejavilo záujem Aristokratické združenie Slovenska (AZS) a na základe rokovaní s mestom, okresom i krajom vypracovalo "Projekt využitia Hlohovského zámku v systéme regionálnych činností Centra pre obnovu historických pamiatok Slovenska AZS", ktorý je súčasťou pilotného "Projektu transformácie sociálno-ekonomickej štruktúry obyvateľstva v slovenských regiónoch".

            Cieľom spomínaných projektov AZS je oživenie občianskych aktivít v jednotlivých regiónoch, zvýšenie verejnej zaangažovanosti. Znamená to využitie domácich pracovných zdrojov, zvýšenie zamestnanosti, rozvoj remesiel, tradícií. Postupne sa bude pozitívnym spôsobom meniť myslenie ľudí, ktorí pochopia, že iniciatívy na zlepšenie ich situácie musia pochádzať priamo od nich a nesmú len pasívne čakať.
            Dlhé a zložité rokovania AZS s príslušnými úradmi viedli napokon k úspechu. V apríli poslanci Mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode zámku na Aristokratické združenie Slovenska. Zmluvu o dva týždne neskôr (24. apríla, presne na Juraja) slávnostne podpísali Jeho Výsosť Knieža Juraj Radziwill-Anoškin ako Hlava AZS a Ing. Ján Brezovský, primátor mesta Hlohovec. Ako sa vyjadril primátor Brezovský, Hlohovec začal písať novú kapitolu svojej histórie.
            Dnešný spoločenský život v Hlohovci zďaleka nepredstavuje tú úroveň, ktorú mal kedysi. Podstatnou príčinou je aj súčasný stav zámku. Naplno obnoviť spoločenský a sociálny život v Hlohovci však nie je možné bez toho, aby sa zámku neprinavrátili jeho pôvodné historické funkcie. Zďaleka viditeľný zámok bol vždy dominantou mesta i celého regiónu a zásadne ovplyvňoval jeho život. Túto historickú úlohu mu chce projekt AZS v plnom rozsahu vrátiť. Hlavnou ideou projektu je, že zámok musí opäť slúžiť verejnosti.

            Využívanie zámku uvažuje projekt v niekoľkých hlavných oblastiach, ktoré vychádzajú z jeho historicky určených funkcií: reprezentačnej a správnej, sociálnej, spoločenskej, kultúrnej a historickej, v neposlednom rade aj funkcie hlavného pútacieho bodu turistického ruchu.
            Realizovaním týchto zámerov sa zmení sociálna štruktúra obyvateľov, zlepší sa ich ekonomická situácia. Takto sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie medziľudských vzťahov, dôjde k zmene mravno-etických hodnôt, k poklesu kriminality a pod. Celý projekt má mimoriadnu vlastnosť: keď sa vhodne "naštartuje", pokračuje ďalej v už sám spôsobom samofinancovania, pričom kladné spoločenské dôsledky sa prejavia už v jeho prvých etapách realizácie. "Naštartovanie" sa započne rekonštrukčnými prácami na objekte zámku. Úspešnosť výsledkov však nebude závisieť len na AZS. Bude podmienená aj spoluprácou predstaviteľov mesta, mestského zastupiteľstva a predovšetkým všetkými občanmi mesta a regiónu, ktorým záleží na naozaj lepšej budúcnosti, na ktorej sa môžu sami pričiniť.

Radoslav Igaz

AZS
© AZS, február 2006