ARISTOKRATICKÉ ZDRUŽENIE SLOVENSKA

Protokol prijímania členov
Informácia pre uchádzačov o členstvo v AZS

V rámci formálnych náležitostí členstva, je potrebné sa podrobne riadiť Stanovami AZS, t.j.:

  1. napísať ručne žiadosť,
  2. strojom (počítačom) napísať životopis,
  3. priložiť svoju fotografiu,
  4. uhradiť administratívne poplatky. Samotné členské sa hradí až po kladnom rozhodnutí Aristokratickej Rady.

ad 1) Žiadosť - zásadne ručne písanú - adresujte Jeho Výsosti Kniežaťu Jurajovi Radziwill-Anoškinovi, Hlave AZS. Text žiadosti by sa mal začínať oslovením "Vaša Výsosť").

V žiadosti nesmie chýbať:

 ad 2) Prílohou žiadosti je krátky životopis (písaný strojom alebo počítačom), kde sa uvedie:

            K vypracovaniu životopisu pristupujte s vedomím, že tento dokument je určený najmä pre Vašich potomkov, ktorí po niekoľkých generáciách budú mať o Vás autentickú informáciu.

            Žiadosť je potrebné odovzdať osobne doyenovi AZS alebo Hlave AZS. Podanie žiadosti musí byť spojené s osobným rozhovorom.

Bratislava, máj 2002


(c) AZS, október 2002