AZS pre občanov (nielen) Hlohovca

PROJEKT VYUŽITIA HLOHOVECKÉHO ZÁMKU
v systéme regionálnych činností
Centra pre obnovu historických pamiatok Slovenska AZS

- Krátka informácia -


Smutný pohľad na ošarpaný, zdevastovaný a opustený Hlohovecký zámok, márne prosiaci o rekonštrukciu.
Veľkosť postáv (v krúžku) dáva možnosť vytušiť jeho skutočnú veľkosť a precítiť silu doby jeho zašlej slávy.

            Projekt je spracovaný na základe osobných rokovaní predstaviteľov Aristokratického združenia Slovenska s predstaviteľmi Mestského úradu Hlohovec a Okresného úradu Hlohovec.

Úvod

            Kedysi honosný Hlohovecký zámok dnes nezadržateľne chátra a rozpadáva sa. Bezdomovci a rôzne asociálne živly ho devastujú a z ešte nedávno ako-tak využiteľného zámku je teraz už nepoužiteľná ruina.
            Devastácia objektu - i keď drahocenného - však nie je jedinou ani hlavnou škodou pre mesto Hlohovec a jeho obyvateľov. Zámok v minulosti vždy sústreďoval špičkové kapacity z oblasti kultúry, umenia i vedy, tvoril akési duševné centrum celého spoločenského diania. Bol zdrojom obživy pre mnohých ľudí. Samotnou svojou existenciou tak zabezpečoval prosperitu celému regiónu. Svojou honosnosťou povyšoval Hlohovec medzi slávne kultúrne strediská Slovenska. Psychicky pôsobil na pocity a myslenie obyvateľov Hlohovca.

"Dokonalé vetranie" zabezpečujú povybíjané okná. Ako však prečká zámok zimu?

            Ak má dôjsť k obnove a oživeniu tohto historického objektu, je potrebné zachovať všetky tie funkcie, ktoré zámok v minulosti mal, aby aj dnes mohol pozitívne ovplyvňovať tvorivého ducha ľudského potenciálu Hlohovčanov.
            Aristokratické združenie Slovenska považuje využitie tohto vzácneho objektu pre výrobné alebo podnikateľské účely za dehonestáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a za prejav ignorácie pozitívneho pôsobenia tohto fenoménu na obyvateľov Hlohovca.

Predpoklady
            Skutočnosťou ostáva, že Hlohovecký zámok je dominantou mesta a spôsob jeho využitia významne ovplyvňuje sociálnu a ekonomickú štruktúru obyvateľov Hlohovca. Nakoľko prosperita ako taká je vždy podmienená sociálnou a ekonomickou štruktúrou obyvateľstva, stáva sa tak otázka využitia Hlohoveckého zámku jedným z hlavných faktorov budúcej prosperity Hlohovca. Dnešná sociálno-ekonomická štruktúra obyvateľstva Hlohovca je práve v dôsledku nevyužívania historickej funkcie zámku zdeformovaná a nevedie k prosperite regiónu. Ak sa však zámku vráti jeho pôvodná historická funkcia, dôjde k zmene sociálnej štruktúry a následne i k zmene ekonomickej štruktúry obyvateľov mesta. Tým sa vytvoria predpoklady pre rýchlejší rozvoj celého regiónu.
            Ak prostriedkom nápravy nedobrých spoločenských a ekonomických vzťahov má byť postupná zmena sociálnej štruktúry, je potrebné posúdiť, kto bude jej realizátorom. Je zrejmé, že realizácia bude vyžadovať mnoho odhodlania, sebaobetovania a nezištnosti.


Schodisková časť bývalého grófskeho bytu.
Drevo je úplne prehnité a rozpadáva sa.

Na využitie zámku by do úvahy mohli prichádzať 3 možné subjekty:

1. Podnikateľský subjekt
Cieľom akéhokoľvek podnikateľského subjektu je dosahovanie zisku. Tomuto cieľu je podriadená celá činnosť podnikania. Akákoľvek zmena sociálnej a ekonomickej štruktúry je možná len dovtedy, kým sa deje v súlade s hlavným cieľom podnikania. Akonáhle vyvstanú potreby nad rámec tohto cieľa, stávajú sa zmeny v štruktúre obyvateľstva z hľadiska podnikania nezaujímavými až neželanými. Príkladom podnikateľského využitia môže byť hotel, banka, a pod. Podnikateľovi prináša zisk, avšak mesto neprofituje. Jediným prínosom je zrekonštruovanie samotnej budovy.

2. Nezisková organizácia
Neziskové organizácie majú spravidla jediný, úzko špecifikovaný cieľ. Hoci sú z tohto hľadiska pre spoločnosť potrebné, nemožno od nich očakávať snahu cieľavedome meniť sociálnu a ekonomickú štruktúru obyvateľov regiónu. Nie je to v ich náplni.

3. Aristokratické združenie Slovenska
Ak siahneme do histórie, silu, ktorá riadila a udržiavala sociálno-ekonomickú štruktúru národa tak, aby prosperovala, predstavovala aristokracia. Pre dobro národa. Aby ľudia žili na takej úrovni, akú si zaslúžia svojou pracovitosťou, vedomosťami a umením. Taká je tradícia.

 Hoci AZS je taktiež neziskovou organizáciou, jej širokospektrálny záber činností ju odlišuje od ostatných neziskových organizácií. Hlavnou náplňou jej činnosti je práve vytváranie prosperitnej sociálnej a ekonomickej štruktúry obyvateľstva. Aristokratické združenie Slovenska bolo založené v roku 1998. Vytvorenie Centra pre obnovu historických pamiatok Slovenska (COHPS) AZS umožnilo rozšíriť sociálne funkcie a činnosti AZS a postaviť ich na novú úroveň. V súlade s tým AZS vypracovalo Projekt prestavby sociálnej a ekonomickej štruktúry slovenských regiónov.

Popis riešenia
Ide o projekt postupnej prestavby sociálnej a s ňou súvisiacej ekonomickej štruktúry vybraných regiónov. Začína sa výberom regiónu, v ktorom sa centrom spoločenských i ekonomických aktivít stane v prvej etape rekonštrukcia vybraného historického objektu, ktorý bol v minulosti riadiacim centrom hospodárskeho aj kultúrneho života v danej oblasti. Takýmito objektami sú dnes väčšinou zdevastované hrady, zámky, kaštiele. V súčasnosti už je rozbehnutý projekt reaktivácie a obnovy Apponyiovského kaštieľa v Oponiciach. AZS ho zrekonštruuje a následne v ňom, ale najmä v širokom okolí, vytvorí rad spoločenských, kultúrnych, rekreačných a iných aktivít. Ďalším objektom by sa mal stať Hlohovecký zámok.

Projekt rekonštrukcie a reaktivácie Hlohoveckého zámku vychádza zo sociálno-historickej analýzy jeho pôvodných funkcií. Z nej jednoznačne vyplýva potreba zachovania dominantnej mestotvornej funkcie zámku.
Zámok má slúžiť celej spoločnosti, teda všetkým obyvateľom. Jeho degradáciou využitím na podnikateľské účely by prišiel Hlohovec o jedinečnosť, ktorá ho vyzdvihuje z radu všedných miest a povyšuje ho jednoznačne na kultúrne a historické centrum regiónu.
Mesto Hlohovec k úlohe historického a kultúrneho centra predurčuje nielen zámok, ale i celý jeho areál - francúzske záhrady, platanové sady, empírové divadlo, atď. Týmto všetkým je daný jednoznačný určujúci ráz a charakter života mesta. Pokiaľ by sa zámku odňala jeho historická funkcia, všetky ostatné historizujúce, mestotvorne pôsobiace prvky by sa stali samoúčelnými a veľmi rýchlo by zanikli. Hlohovec by tak ostal bežným šedým priemerným slovenským mestečkom.
AZS, uvedomujúc si tieto skutočnosti, naformulovalo základné princípy, z ktorých musí projekt reaktivizácie zámku vychádzať.

V dôsleku zamokania sa aj takéto krásne
stropy rozpadávajú. 

Zámok musí opäť slúžiť verejnosti
Zrekonštruovanému zámku sa vráti jeho pôvodná, historicky určená funkcia. Opäť sa stane reprezentantom mesta a ideovým centrom pre celý región. Jeho využitie sa bude diať vo viacerých smeroch:

1. reprezentačná a správna funkcia:

-


-
-
-
sídlo Aristokratického združenia Slovenska. Význam aristokracie vo svete z hľadiska medzištátnych stykov i ekonomiky neustále stúpa. Preto je nevyhnutné zachytiť tento trend i na Slovensku. Už dnes sa AZS stáva stále silnejším centrom aristokracie západných i východných krajín;
vytvorenie reprezentačných a konferenčných priestorov pre využitie na najvyššej úrovni i pre verejnosť,
poskytovanie priestorov pre činnosť neziskových organizácií,
vydavateľská a propagačná činnosť v zmysle Stanov AZS,

2. sociálna funkcia:

-

-
-
-
vytvorenie špecializovaného výchovného - reedukačného ústavu so špeciálnym programom, zameraným na individuálny rozvoj osobnosti s cieľom neskoršieho bezproblémového uplatnenia absolventov v spoločnosti,
vytvorenie radu nových pracovných miest a tým zníženie nezamestnanosti,
vytvorenie podmienok pre vznik a rozvoj nových podnikateľských príležitostí súvisiacich s funkciou zámku,
rozvoj tradícií, remesiel a umenia,


3. spoločenská funkcia:
-
vzdelávacie centrum AZS,
- vytvorenie reprezentačných priestorov pre spoločenské aktivity, 
  ako sú tradičné bály, púte, festivaly, koncerty,
- obnovenie a vytváranie nových kultúrnych a umeleckých tradícií
  a organizovanie podujatí celoeurópskeho významu,

4. kultúrna a historická funkcia:
- vytvorenie atraktívneho múzea,
- vytvorenie priestorov pre galérie,
- vytvorenie priestorov pre rôzne kultúrne podujatia a aktivity,
- vytvorenie knižnice pre laických i odborných užívateľov,
- spolupráca s odbornými inštitúciami u nás i v zahraničí,

5. hlavný pútací bod turistickéko ruchu v regióne Hlohovca:
- turistické zatraktívnenie zámku i širokého okolia v zmysle 
  projektu AZS,
- vytvorenie celoeurópskeho turistického informačného strediska,
- vytvorenie priestoru pre poskytovanie služieb a obchodu v rámci
  rozšíreného turistického ruchu.

 


Hlavné schodisko umožňovalo vstúpiť
do tanečnej sály na koni.

            Väčšina uvedených aktivít bude riadená i realizovaná miestnymi obyvateľmi. Aristokratické združenie Slovenska na seba preberá úlohu vedenia, ideovej a filozofickej podpory. Poskytne tak náplni projektu zastrešenie a systémové usmerňovanie.


Dlhé chodby už dávno zívajú prázdnotou.
Rozpadáva sa už i olejový náter stien z čias,
kedy zámok slúžil ako reedukačný ústav.
Už počas rekonštrukčných prác na Hlohoveckom zámku sa mesto Hlohovec stane centrom mnohých spoločenských, kultúrnych, rekreačných a iných aktivít. Členmi AZS je viacero špičkových osobností: diplomatov, hercov, hudobníkov, výtvarných umelcov, ale aj spoločenských pracovníkov a nadšencov rôznych športov. Všetci títo kvalitní a skvelí ľudia sú pripravení vyvíjať maximálne aktivity pri organizovaní a realizácii rôznych kultúrnych podujatí, benefičných koncertov a vystúpení, čím súčasne pritiahnu ako návštevníkov vyššie spoločenské vrstvy. Pripravuje sa obnovenie tradície púte, končiacej omšou v zámockej kaplnke. Uvažuje sa o uskutočnení reprezentačného bálu v priestoroch zámku ešte pred jeho rekonštrukciou. Projekt uvažuje aj s realizáciou atraktívnych športových podujatí, ako napr. súťaže automobilových veteránov, uvažuje sa s vytvorením tradície každoročne opakovaných a oceňovaných medzinárodných súťaží starej hudby a spevov. Táto tradícia sa stane prestížnou celoeurópskou záležitosťou.
Vytvoria sa nové pracovné a zárobkové možnosti. Podstatne sa zmení sociálna štruktúra obyvateľov mesta a takisto sa zlepší i ich ekonomická situácia. To všetko vytvorí predpoklady pre zlepšenie medziľudských vzťahov, dôjde k zmene mravno-etických spoločenských hodnôt, k poklesu kriminality, a pod.

            Predpokladaný finančný objem odhadujeme na niekoľko 100 mil. Sk. Keďže ide o relatívne vysoký objem, neuvažujeme o hlavnom zabezpečení len zo slovenských zdrojov. 

            Financovanie projektu sa predpokladá prevažne zo zahraničných zdrojov. Pre tento cieľ uvažuje AZS s pomocou a podporou európskych aristokratických združení a kruhov. Oslovenie budúcich investorov, ako aj donorov (darcov) a ich získanie je však podmienené vlastníctvom zámku, na ktorom je celý projekt postavený. Predpokladom rozbehnutia projektu v Hlohovci je preto prevedenie vlastníckych práv na AZS.
Najväčšia miestnosť zámku ešte donedávna fungovala ako kinosála.

Záverom
Započať realizáciu takého rozsiahleho projektu je možné iba za účinnej pomoci pracovníkov verejných inštitúcií i orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorí, veríme, že nebudú umelo vytvárať prekážky, ale naopak, ktorí sa nadchnú cieľmi projektu. Projekt vychádza z predpokladu úzkej spolupráce AZS s miestnymi riadiacimi zložkami, najmä s primátorom mesta, prednostom Mestského úradu i Okresného úradu a mestským zastupiteľstvom. Mená všetkých ľudí, ktorí sa obzvlášť aktívne pričinia na tomto fascinujúcom projekte, budú vytesané na pamätnej tabuli, ktorá bude umiestnená na čestnom mieste zámku.


Dobová snímka jendej z miestností zámku. Pre AZS je to
súčasne motív aj inšpirácia na dosiahnutie cieľov projektu.
 

           
Ciele AZS sú orientované jednoznačne na spoločnosť, na občanov, čo je určite iné, než keby budovu získal podnikateľský subjekt.
            Je potrebné prijať úplne nové chápanie filozofie aristokracie, ktorej nejde o osobný zisk, ale o verejný prospech, ktorý je jej skutočným cieľom i historickou povinnosťou.
            Preto chceme opätovne zdôrazniť neziskový a dobrovoľnícky charakter všetkých horeuvedených činností, ktorých výsledok slúži celej verejnosti.

Perlička na koniec (alebo skôr začiatok?): Hlohovec bol kedysi označovaný ako 
"MESTO RUŽÍ".
Ak bude AZS realizovať tento projekt, garantujeme, že toto označenie sa bude opäť hrdo skvieť
na čestných plochách mesta.

Poznámka: Projekt "Znovuzrodenie" bol predčasne ukončený v decembri 2003 v dôsledku odstúpenia nového vedenia mesta Hlohovec od "Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ...", uzavretej s AZS v roku 2002.


(c) AZS
Bratislava, október 2001, február 2004
Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú chránené autorským zákonom.
Ich kopírovanie v celku ako aj v častiach nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu autora.