PONUKA
NA PREVOD VLASTNÍCKYCH PRÁV NEHNUTEĽNOSTI:
BUDOVY SRo NA TIMRAVINEJ UL. č. 7 V BRATISLAVE
Úplné znenie

Ponuka je zostavená na základe oznámenia SRo uverejneného v denníku SME dňa 14.5.2001, podľa ktorého SRo ako správca majetku štátu, Mýtna ul. 1, 817 55 Bratislava, vypisuje ponukové konanie na odpredaj predmetného majetku, v zmysle § 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Uchádzač: Aristokratické združenie Slovenska
Štatutárny zástupca: Knieža Ing. Juraj Anoškin, CSc., Hlava AZS
___________________________________________________________________________________________

Ponuka má 2 varianty:

1. variant:
2. variant:
prevod vlastníckych práv na Aristokratické združenie Slovenska,
vykonávanie správy majetku štátu Aristokratickým združením Slovenska,
čiže de facto zrušenie ponukového konania na odpredaj budovy.

Rozdiel medzi oboma variantmi je z hľadiska SRo ako súčasného správcu nehnuteľnosti irelevantný, správa majetku sa v oboch prípadoch prevádza na tretiu osobu.

1. VARIANT
Prevod vlastníckych práv na Aristokratické združenie Slovenska

Ponuka AZS spočíva v prevedení vlastníckych práv nehnuteľnosti (odkúpenie) za cenu nižšiu ako primeranú (v zmysle § 8 odsek 5 písm. e), ako i § 8 odsek 6 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov).

Zdôvodnenie
Aristokratické združenie Slovenska je neziskovou neštátnou organizáciou, ktorej hlavným cieľom sú aktivity neziskového charateru (týkajúce sa duševného rozvoja osobnosti v zmysle Stanov AZS).
Charakter budovy - jej stavebné a dispozičné riešenie - ani neumožňuje, aby náklady, ktoré by boli vynaložené na kúpu predmetnej nehnuteľnosti za podmienky dodržania primeranej ceny v zmysle zákona, boli považované za návratnú investíciu, nakoľko akékoľvek podnikateľské aktivity by boli vzhľadom k predajnej cene nerentabilné.
AZS získava prostriedky z rôznych grantov a príspevkov. Tieto prostriedky sú určené na projekty AZS, ktoré máme v súčasnosti rozpracované (v prípade Vášho záujmu Vás s nimi veľmi radi oboznámime). Každá koruna, ktorú je možné ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti, sa Slovensku mnohonásobne vráti vo forme rýchlejšieho realizovania týchto projektov a našej spoločnosti prinesie ďalekosiahly úžitok. Každá ušetrená koruna pomôže urýchliť proces zmien, napr. v sociálno-ekonomickej štruktúre nášho obyvateľstva, vo zvyšovaní kultúry, v znižovaní kriminality, a pod., keďže i tieto zmeny sú obsahovou náplňou týchto projektov, majúcich dopad na celé Slovensko.

Záujem AZS
Naše združenie bolo založené v roku 1998, odkedy sídli a vykonáva svoju činnosť v súkromnom byte na Novosvetskej ul. č. 12 v Bratislave, teda v provizórnych podmienkach. V dôsledku rozvoja spoločenských domácich i medzinárodných aktivít AZS sa tieto priestory stali už nevyhovujúcimi, a to svojou nedostatočnou plochou i ako reprezentačné priestory slovenskej aristokracie.
Zhodou okolností je predmetná nehnuteľnosť susediaca s nehnuteľnosťou, v ktorej sídlime. Práve z tohto dôvodu sa naše združenie o budovu SRo na Timravinej ul. č. 7 zaujíma už dávnejšie. Bolo len otázkou času, aby sme zahájili s jej majiteľom (správcom) rokovania o spôsobe nadobudnutia vlastníckych alebo správcovských práv pre Aristokratické združenie Slovenska.

Okolnosti
Keďže štádium ponukového konania SRo sme zachytili až v jeho poslednej fáze, dostali sme sa do situácie, kedy nevidíme reálnu možnosť konkurovať akejkoľvek inej ponuke, nakoľko naším zámerom je získať budovu za cenu čo najnižšiu. Z tohto hľadiska ponúknuť akúkoľvek konkrétnu hodnotu z našej strany je nepodstatné, nakoľko ide v každom prípade o cenu symbolickú.
Kúpu predmetnej nehnuteľnosti za cenu nižšiu ako primeranú, alebo inú formu prevodu práv k predmetnej nehnuteľnosti, by bolo možné považovať i ako nefinančný
grant od štátu, o ktorý by sme Vás týmto radi požiadali. Grant v tejto forme nám umožní rýchlejšie napĺňať šľachetné ciele, uskutočňovanie ktorých chápeme ako našu historickú povinnosť.

Ústretovosť AZS
Nie je naším záujmom, aby terajší majiteľ, ani správca strácali na odpredaji nehnuteľnosti, naopak, radi ponúkame možnosť ich zainteresovania do ďalšieho využitia predmetnej nehnuteľnosti určitou formou obojstranne prospešnej kooperácie. Takáto kooperácia bude pre terajšieho majiteľa i správcu strategicky oveľa prínosnejšou, než jednoduchý odpredaj za jednorazovú cenu, bez ďalšej možnosti využívania nehnuteľnosti.
Ako príklad uvedieme možnosť ďalšieho využívania priestorov Slovenským rozhlasom i po prevedení práv. SRo by bol tak priamo "pri zdroji" zaujímavých informácií; tak isto je reálna možnosť pripravovať tu niektoré relácie dlhodobejšieho charakteru, ktoré sa môžu vysielať priamo z centra AZS a Kniežacieho Dvora. Rovnako sme pripravení, v prospech všetkých strán, riešiť vzťah k terajším nájomníkom priestorov i ďalšie otázky, ktoré sa tu vyskytnú.
Našu ústretovosť radi prejavíme i voči ďalším uchádzačom o tieto priestory, pokiaľ ich zámery nebudú v rozpore s našimi stanovami a filozofiou.

Perspektívy využitia
V prípade získania práv k predmetnej nehnuteľnosti sa budova stane predovšetkým hlavným sídlom Aristokratického združenia Slovenska.

V rámci toho bude spĺňať funkcie:

-

-
-


-

-
riadiaceho centra pre všetky svoje sekcie a pobočky. Stane sa akýmsi mozgovým centrom riadiacim rozsiahle projekty, s funkčným významom historicky porovnateľným s funkciou hradov, zámkov a kaštieľov,
koordinačného centra, usmerňujúce iné neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade so Stanovami AZS,
reprezentačnú. Význam aristokracie vo svete z hľadiska medzištátnych stykov i ekonomiky neustále stúpa. Preto je nevyhnutné zachytiť tento trend i na Slovensku. Už dnes sa AZS stáva stále silnejším centrom aristokracie západných
i východných krajín;
administratívno-správnu, a to tak pre Kniežací Dvor, ako i pre členskú základňu AZS. V neposlednom rade i pre spolupracujúce organizácie v zmysle vyššie uvedených bodov,
ďalšie funkcie súvisiace s činnosťou AZS.

V budove plánujeme umiestniť redakciu pripravovaného bulletinu AZS.
Budovou získame priestory pre konzultačno-poradenskú činnosť pre iné organizácie i jednotlivých ľudí (otázky vzdelávania, výchovy, sociálnej starostlivosti, kultúry, športu, umenia, i vedeckých oblastí, napr. genealógie, heraldiky, archeológie, histórie, legislatívy, etikety a pod.) - budova tak získa charakter verejnosti prístupneho domu, slúžiacemu svojmu okoliu.
Chceme tu vykonávať činnosti nášho Výchovno-vzdelávacieho centra.

Budova SRo bola postavená na pozemku, ktorý ešte nedávno bol jednou z najkrajších záhrad v Bratislave. Počas vojny bol na jej pozemku postavený bunker, ktorý slúžil ako hlavný štáb nemeckej armády. Priamo na tomto bunkri stojí dnes predmetná budova ako memento mizernej socialistickej architektúry. AZS si dalo za cieľ perspektívu jej úpravy na budovu, ktorá esteticky prirodzene zapadne do prostredia Starého mesta. AZS chce tiež zveľadiť a obnoviť záhradné priestory do parkovej úpravy, opäť do stavu "jednej z najkrajších záhrad Bratislavy". Záhrada sa stane "malým arborétom" a bude taktiež sprístupnená verejnosti.
Získaním budovy pre AZS by sa nielen budova, ale i celý areál stali užitočnými pre široké okolie. Budova by tak získala mnohonásobne na svojej úžitkovej hodnote pre spoločnosť. Stane sa jednou z dominánt Bratislavy a významným spoločenským miestom.
Ciele AZS sú orientované jednoznačne na spoločnosť, čo je určite iné, než keby budovu získal podnikateľský subjekt. Je potrebné prijať úplne nové chápanie filozofie aristokracie, ktorej nejde o osobný zisk, ale o verejný prospech, ktorý je jej skutočným cieľom i historickou povinnosťou. Preto treba mať neustále na pamäti a uvedomovať si neziskový a dobrovoľnícky charakter všetkých horeuvedených činností.

Prečo je poloha pre AZS obzvlášť výhodná?
Sídlo AZS by malo byť v jednom areáli spolu so sídlom Kniežacieho Dvora. Keďže Hlava Kniežacieho Dvora spolu so svojou rodinou býva priamo oproti budove SRo, kde inde by malo potom byť centrum AZS, ktoré je administratívno-výkonným aparátom Dvora?

Niekoľko argumentov proti podnikateľským subjektom resp. inej cudzej osobe:

-

-
Budova SRo sa nachádza v prostredí, ktoré je obytnou kľudnou časťou Starého mesta, takmer nezdevastovanou živelne a nikým nekontrolovane sa rozmáhajúcim cudzorodým podnikaním.
Scestné trendy architektov a staviteľov pri budovaní nových stavieb (napr. na Starej vinárskej ul.). Je potrebné zabrániť ďalšej bombastickej zohyzďovacej megalomanskej výstavbe v kľudnom prostredí starého mesta!

Prečo AZS áno:
Okrem vyššie uvedených dôvodov:

-
-
-
AZS zaručí, že okolie nebude rušené a obmedzované rôznymi osobami, napr. "podsvetného" charakteru,
AZS ručí za bezúhonnosť ľudí, ktorí sa v jeho okolí nachádzajú,
členovia AZS sú výnimočné osobnosti, ktorých prítomnosť v našom okolí je žiadúca i prospešná.

Projekty AZS
Pre informáciu uvádzame naše najvýznamnejšie projekty:

-
-
-
-
projekt zmeny sociálno-ekonomickej štruktúry slovenských regiónov,
projekt individuálneho prístupu pri výchove a vzdelávaní chovancov Detského ústavu v Hlohovci,
projekt individuálneho všestranného rozvoja osobnosti, určený pre deti, mládež a spoločensky aktívnych ľudí,
projekt Most - rozvoj diplomatických a iných vzťahov medzi východnou a západnou aristokraciou,...


2. VARIANT:

Určenie nového správcu - vykonávanie správy majetku štátu
Aristokratickým združením Slovenska

Tento variant uvažuje zmenu účelu využívania predmetnej nehnuteľnosti, čím tento majetok stráca povahu prebytočného majetku štátu. Aristokratické združenie Slovenska dáva podnet na odňatie správy nehnuteľného majetku štátu terajšiemu správcovi - Slovenskému rozhlasu a určenie správy tohto majetku Aristokratickému združeniu Slovenska.

Výhoda pre štát
Považujeme z hľadiska štátu tento variant obzvlášť výhodný, a to z viacerých dôvodov:

1.
2.
3.

4.
Majetok ostáva naďalej v rukách štátu.
Všetky náklady spojené s prevádzkou a údržbou areálu preberá na seba AZS.
Odňatím správy terajšiemu správcovi odpadá Slovenskému rozhlasu bremeno starostlivosti o tento majetok, pričom v zmysle vyššie napísaného bude mať možnosť nehnuteľnosť i naďalej využívať (viď "Ústretovosť AZS").
AZS svojou činnosťou zveľadí na svoje náklady majetok štátu.

Aristokratické združenie Slovenska bude vykonávať s predmetným majetkom tie činnosti, ktoré sú uvedené v 1. variante.

Záverom
Ide nám o to, ukázať, že sme pre spoločnosť užitoční. Na uskutočnenie našich cieľov potrebujeme mať i priestorové podmienky. Predmetná budova je z tohto hľadiska pre nás viac ako ideálna.
Prosíme preto dôkladne zvážiť všetky okolnosti prevodu nielen z hľadiska ceny, ale aj z pohľadu budúceho využitia a prospešnosti pre spoločnosť.

Človek vymyslel zákon, aby mu pomáhal v štandardných situáciách správne sa rozhodovať. Ak by sa zákon nedodržiaval, vznikol by určite chaos. V niektorých prípadoch by však mal nastúpiť rozum, aby sa človek nestal otrokom zákona. Zákon má slúžiť človeku, nie naopak, čoho sme mnohokrát svedkami.
Veríme, že i v tomto prípade rozumné argumenty nájdu zákonnú cestu, ktorá do krásneho a tichého prostredia Starého mesta nevnesie nepokoj. Nedovoľme, aby sa z vízie nádherného areálu stala ďalšia obludná stavba, ktorá spôsobí vo svojom okolí ďalšiu nevraživosť a uzavretosť obyvateľstva, aká panuje v súčasnosti na Slovensku a naďalej sa rozrastá ako burina.
Spoliehame sa na spravodlivé rozhodnutie, ktoré zohľadní nielen zákonom dané ustanovenia, ale aj užitočnosť, ktorá vyplýva z vyššie načrtnutých bodov.

V oboch prípadoch sme pripravení a ochotní realizovať aj ďalšie kreatívne nápady, ktoré k nám prídu od ktorejkoľvek zo zúčastnených strán.

V prípade potreby Vám radi poskytneme všetky Vami požadované údaje.

 

Bratislava, 30.5.2001

Knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin, CSc.
Hlava AZS

Poznámka: Predmetná budova bola medzičasom už 2-krát predaná, dnes je nepoužívaná a chátra...


(c) AZS, máj 2001, február 2004
Všetky informácie uvedené v tomto dokumente, sú chránené autorským zákonom.
Ich kopírovanie v celku ani v častiach nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu autora.