Projekt prestavby
sociálno-ekonomickej štruktúry obyvateľstva
v regióne OPONICE
Krátka informácia

Vysoký stupeň nezamestnanosti a nízky životný štandard. Znaky, ktorými možno charakterizovať dnešnú sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľstva na slovenskom vidieku. Žiaľ, vyhliadky do budúcnosti nie sú pozitívne. Ak analyzujeme vývoj sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckeho obyvateľstva u nás, vidíme, že k jej radikálnej zmene došlo po roku 1948 po nastolení komunizmu, kedy zmenou výrobných vzťahov a zrušením súkromného vlastníctva došlo k jej deformácii. Ani po roku 1989 však nedošlo k náprave a pôvodný deformovaný stav trvá prakticky dodnes. Dnešná sociálno-ekonomická štruktúra obyvateľov nie je a za daného stavu ani nemôže byť prosperitná. Aby sa stala pre obyvateľov prosperitnou, vyžaduje zmenu.

Ekonomická štruktúra a sociálna štruktúra navzájom úzko súvisia. Zmenou sociálnej štruktúry dochádza nutne k zmene ekonomickej štruktúry a táto opäť spätne ovplyvňuje sociálnu štruktúru. Tento vzájomný vzťah je známy už z dávnej histórie vývoja ľudskej spoločnosti. Odpradávna, vždy, keď dochádzalo k zhoršovaniu medziľudských vzťahov, alebo zhoršovaniu ekonomickej úrovne obyvateľstva, siahali múdri hospodári národa za týmto poznatkom a vedomou zmenou sociálnej štruktúry, spolu s radom nadväzujúcich spoločenských a ekonomických opatrení, dosahovali požadovaný cieľ. Skutočnosť, že na Slovensku nie je dnešná sociálno-ekonomická štruktúra obyvateľov vidieckych regiónov prosperitná, hovorí jednoznačne, že je najvyšší čas opäť siahnuť po tomto historicky osvedčenom nástroji nápravy.

Ak prostriedkom nápravy nedobrých spoločenských a ekonomických vzťahov má byť postupná zmena sociálnej štruktúry, je potrebné posúdiť, kto bude jej realizátorom. Je jasné, že realizácia bude vyžadovať mnoho odhodlania, sebaobetovania a nezištnosti.
Nedá sa predpokladať, že by túto náročnú funkciu za dnešných okolností zvládli politici, nakoľko ciele a zamerania činnosti jednotlivých politických strán u nás sú úplne iné. Vláda v podstate nemá inej cesty, ako pracovať v intenciách, ktoré jej určujú politické strany.
Cirkev po deštrukčnom období minulých desaťročí nemá dostatok síl, aby začínala realizovať takéto rozsiahle hospodárske a sociálne reformy, nakoniec, nie je to ani jej náplň.

Ak siahneme do histórie, silu, ktorá riadila a udržiavala sociálno-ekonomickú štruktúru národa tak, aby bola prosperitná, predstavovala aristokracia. Pre dobro národa. Aby ľudia žili na takej úrovni, akú si zaslúžia svojou pracovitosťou, vedomosťami a umením. Taká je tradícia. Je reálne túto tradíciu obnoviť? Jednoznačne áno.

V roku 1998 bolo založené Aristokratické združenie Slovenska - AZS. Vytvorenie Centra pre obnovu historických pamiatok Slovenska (COHPS) AZS umožnilo rozšíriť sociálne funkcie a činnosti AZS a postaviť ich na novú úroveň. V súlade s tým AZS vypracovalo Projekt prestavby sociálnej a ekonomickej štruktúry slovenského vidieka.

Ide o projekt postupnej prestavby sociálnej a s ňou súvisiacej ekonomickej štruktúry vybraných regiónov. Začína sa výberom regiónu, v ktorom sa centrom spoločenských i ekonomických aktivít stane v prvej etape rekonštrukcia vybraného historického objektu, ktorý bol v minulosti riadiacim centrom hospodárskeho aj kultúrneho života v danej oblasti. Takýmito objektami sú dnes väčšinou zdevastované hrady, zámky, kaštiele. Prvý objekt už bol vybraný a je ním Apponyiovský kaštieľ v Oponiciach. AZS ho zrekonštruuje a následne v ňom, ale najmä v širokom okolí, vytvorí rad spoločenských, kultúrnych, rekreačných a iných aktivít.
Projekt pritom predpokladá maximálne využitie domácich pracovníkov, remeselníkov a technikov. Vytvoria sa nové pracovné príležitosti, obnovia sa tradičné remeslá a ľudová výroba, ako umelecké zámočníctvo, kováčstvo, rezbárstvo, kamenárstvo, štukatérstvo a pod. Projekt uvažuje obnoviť tradičné cechové živnosti. Predpokladá vytvorenie takých atraktívnych podmienok rozvoja cechov, ktoré spôsobia, že obyvatelia regiónu nebudú odchádzať za prácou do najbližších miest, ale zostanú pracovať v regióne. Projekt predpoladá, že ak ľudia uvidia, že ich solídne uživí aj generáciami dedené remeslo, nebudú sa hromadne sťahovať za prácou do miest a nedôjde k úpadku slovenského vidieka.

Už počas rekonštrukčných prác na kaštieli sa región Oponíc a širšieho okolia stane centrom mnohých spoločenských, kultúrnych, rekreačných a iných aktivít. Členmi AZS je viacero špičkových slovenských hercov, hudobníkov, výtvarných umelcov, ale aj spoločenských pracovníkov a nadšencov rôznych športov. Všetci títo kvalitní a skvelí ľudia sú pripravení vyvíjať maximálne aktivity pri organizovaní a realizácii rôznych kultúrnych podujatí, benefičných koncertov a vystúpení, čím súčasne pritiahnu ako návštevníkov vyššie spoločenské vrstvy. Projekt uvažuje s realizáciou atraktívnych športových podujatí, ako napr. súťaže automobilových veteránov. Uvažuje sa s vytvorením tradície každoročne opakovaných a oceňovaných medzinárodných súťaží starej hudby a spevov. Táto tradícia sa stane - ako jediná svojho druhu - prestížnou celoeurópskou záležitosťou.

Projekt vychádza z predpokladu úzkej spolupráce AZS s miestnymi riadiacimi zložkami, najmä so starostom a obecným zastupiteľstvom. S ich pomocou chce rozvinúť v regióne široké výrobné aktivity, ktorých opodstatnenosť má historický pôvod, ako napr. výroba značkového vína, ktoré sa kedysi podávalo na kráľovských stoloch. Takýchto historicky daných aktivít je viac. Významnú úlohu v projekte má i lokalita regiónu. Z roviny sa dvíhajúce pohorie Tríbeč, Oponický hrad, ideálne poľovnícke a rybárske podmienky, chov koní a rekreačné jazdy na koňoch či na kočoch, blízkosť atraktívnych miest v okolí, to všetko dáva predpoklady úspešného rozvoja turistiky. Tým sa zmenia i požiadavky na služby, na rozšírenie obchodnej siete, ale i na estetiku obce.

Vytvoria sa nové pracovné a zárobkové možnosti. Postupne sa zvýšia príjmy obyvateľov obce i celého regiónu, ako aj príjmy obecné a vzniknú nové možnosti komunálnej politiky. Podstatne sa zmení sociálna štruktúra obyvateľstva regiónu a takisto sa zlepší i ich ekonomická situácia. To všetko vytvorí predpoklady pre zlepšenie medziľudských vzťahov, dôjde k zmene mravno-etických spoločenských hodnôt, k poklesu kriminality a pod.
Takýmto spôsobom sa zrekonštruovanému kaštieľu vráti jeho pôvodná, historicky určená funkcia. Opäť sa stane akýmsi reprezentantom a mozgovo-správnym centrom pre celý región.
Projekt jednoznačne a bez výnimiek vylučuje jeho využívanie na podnikateľské ciele. Jeho využitie sa okrem reprezentačnej a správnej funkcie predpokladá v týchto oblastiach:

-
-
-

-
rehabilitácia zdravotne postihnutých,
vzdelávanie detí, mládeže i dospelých,
kultúrne aktivity, predovšetkým obnova historickej knižnice, ktorá bola v minulosti
svetoznámou dominantou kaštieľa, múzeá a pod.,
rozvoj tradícií, remesiel a umenia.

Časový horizont zmeny sociálno-ekonomickej štruktúry regiónu sa predpokladá na 5 až 10 rokov od začiatku realizácie projektu.

Dnešný stav:
Vlastníkom kaštieľa je štát, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho údržbu, v dôsledku čoho došlo k jeho zdevastovaniu až do stavu ruiny. SPU Nitra, ktorá spravuje predmetný kaštieľ, nemá v súčasnosti možnosti jeho využitia, nakoľko stav, v ktorom sa kaštieľ nachádza, vyžaduje enormne veľké investície.
SPU Nitra vybrala v roku 2000 spomedzi ponúk ako kupujúceho občianske združenie Apponiana, s ktorým uzavrela Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Nakoľko Aponiana ako občianske združenie sa zrušilo zlúčením s Aristokratickým združením Slovenska, prebralo AZS všetky záväzky i pohľadávky bývalého OZ Apponiana, včítane uvedenej Zmluvy o budúcej zmluve. Na základe toho AZS pokračuje v predpokladoch na realizovanie tejto kúpnej zmluvy.

Je nepopierateľné, že započať realizáciu takého rozsiahleho projektu je možné iba za účinnej pomoci pracovníkov štátnych inštitúcií, ktorí, veríme, že nebudú umelo vytvárať prekážky, ale naopak, ktorí sa nadchnú cieľmi projektu. Mená všetkých tých ľudí, ktorí sa obzvlášť aktívne pričinia na tomto fascinujúcom projekte, budú vytesané na pamätnej tabuli, ktorá bude umiestnená na čestnom mieste obce.

Predpokladaný finančný objem odhadujeme na niekoľko 100 mil. Sk. Keďže ide o relatívne vysoký objem, neuvažujeme o hlavnom zabezpečení zo slovenských zdrojov. Financovanie projektu sa predpokladá prevažne zo zahraničných zdrojov. V spolupráci s obecným zastupiteľstvom predpokladáme získanie zahraničných investorov a rozvoj investičného podnikania v regióne, ako aj získavanie finančných darov. Pre tento cieľ uvažuje AZS s pomocou a podporou európskych aristokratických združení a kruhov.

Oslovenie budúcich investorov, ako aj donorov (darcov) a ich získanie je však podmienené vlastníctvom kaštieľa, na ktorom je celý projekt postavený. Predpokladom rozbehnutia projektu v Oponiciach je preto urýchlené prevedenie vlastníckych práv na AZS.


(c) AZS
Bratislava, január 2001