Martin Vančo:
STREDOVEKÉ ROTUNDY NA SLOVENSKU (OD 9. – 13. STOROČIA)

Publikácia je prvým systematickým spracovaním ranostredovekých rotúnd nachádzajúcich sa v súčasnosti na území Slovenska. Prvá časť je venovaná výskumu pôvodu a významu stredoeurópskych rotúnd so zameraním na funkciu a symboliku veľkomoravských rotúnd vo vzťahu ku kaplnke Karola Veľkého v Aachene v kontexte počiatkov christianizácie Veľkomoravskej ríše. Druhú časť tvorí podrobný katalóg centrálnych stavieb od 9. do 13. storočia z územia Slovenska s rozsiahlou obrazovou a grafickou dokumentáciou. Publikácia predstavuje interdisciplinárne skĺbenie poznatkov archeológie, dejín umenia a histórie. Je určená nielen pre odborníkov a študentov humanitných vied, ale aj pre širšiu verejnosť.

Obsah: 194 strán, 20 strán anglické resumé,
33 čb fotografií, 38 čb a 7 farebných kresieb.

Cena 210,- Sk
Dátum publikácie: December 2000
ISBN: 80-89027-00-8

OBJEDNÁVKA
V objednávke, prosím, uveďte nasledovné údaje:

Prosím, pošlite ..... exemplárov publikácie Stredoveké rotundy na Slovensku.
Meno/Inštitúcia
Adresa:
Dátum, podpis.

METÓDY PLATBY: - bankovým prevodom
- šekom
- poštovou poukážkou

Prosím, pripojte 50,- Sk na poštovné.

Všetky platby sú splatné na náš bankový účet v ČSOB Ba, č.ú.: 584 834 913 / 7500

Adresa: TSA spol. s r.o.
Sekcia výtvarného umenia a pamiatok
Novosvetská 12, 811 06 Bratislava

Fax: 02 / 544 12 107, e-mail: tsa@tsa.sk